Newyddion

Plaid Cymru yn Sicrhau Buddsoddiad Mewn Amddiffynfeydd Lliogydd

Trwy'r cytundeb Cydweithredu rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, mae cyfanswm o £214m yn cael ei fuddsoddi mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyfer cymunedau ledled Cymru.

Bydd yr arian yma’n cael ei wario dros gyfnod o dair blynedd, gyda dros £16.2m yn cael ei ddyrannu i fynd i'r afael yn benodol â llifogydd yn Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw am y Wahardd Arfau Niwclear

Pleidlais bwysig heno (9/3/22) o blaid gwelliant Plaid Cymru, sy’n galw ar bob gwladwriaeth i wahardd arfau niwclear. Dyla’i heddwch fod yn flaenoriaeth i bob gwladwriaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymuno ag ymgyrchwyr yng Nghaerdydd i brotestio yn erbyn argyfwng costau byw

Penwythnos diwethaf ymunodd Heledd Fychan AS ag ymgyrchwyr yng Nghaerdydd i brotestio'r argyfwngcostau byw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Argyfwng Costau Byw

Fel y gwyddom ni oll, mae prisiau ynni, tanwydd a bwyd yn cynyddu’n aruthrol. Ynghyd a’r toriad i gredyd cynhwysol a caledi ariannol mae nifer yn ei wynebu yn sgil Covid, mae yna bobl ledled Cymru yn wynebu argyfwng costau byw. Yn anffodus, gwaethygu fydd hyn wrth i brisiau barhau i gynyddu.

Ar yr 17eg o Chwefror, cynhaliais uwch-gynhadledd yn Nhrefforest ar y pwnc hwn gan ddod a sefydliadau sy’n cynnig cymorth i bobl sy’n wynebu sefyllfaoedd argyfyngus ynghyd, megis Cyngor ar Bopeth a banciau bwyd lleol. Fe wnaethom drafod sut y gallem gyd-weithio i sicrhau bod pawb yn derbyn y cymorth sydd ar gael iddynt, a’n bod yn cydweithio i sicrhau bod rhagor o gefnogaeth ar gael.

Dyma fideo byr yn crynhoi'r trafodaethau:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub Hen Ysgol Ferched y Bont-faen

Ddoe yn y Senedd (16 Chwefror), siaradodd Heledd Fychan AS i gefnogi deiseb yn galw ar y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon i ofyn i swyddogion Cadw ailystyried eu barn na ddylai Hen Ysgol Ferched y Bont-faen gael ei rhestru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw am sefydlu Fforwm Llifogydd Cymru 2 flynedd wedi Storm Dennis.

Mae wythnos hon yn nodi dwy flynedd ers i gymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf (RhCT) a thu hwnt gael eu difrodi gan lifogydd helaeth o ganlyniad i Storm Dennis.

Cafodd tua 1,498 o gartrefi a busnesau yn RhCT eu taro, a dinistriwyd seilwaith hanfodol. Dwy flwyddyn yn ddiweddarach, mae cymunedau yn dal i aros am atebion heb unrhyw sicrwydd y byddant yn ddiogel yn y dyfodol os yw storm debyg yn taro eto.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cynnal uwchgynhadledd i drafod ffyrdd ymarferol o fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw.

Yn sgil yr argyfwng dwbl o ddyled yn codi a chynnydd yng nghostau byw yn bwrw cymunedau yng Nghymru yn galed y gaeaf hwn hoffai Heledd Fychan AS dros Ganol De Cymru eich gwahodd i uwchgynhadledd ranbarthol i rannu eich profiadau ar sut mae’r argyfwng yn effeithio'r rheiny rydych yn eu cefnogi a pha effaith maent yn cael ar allu eich sefydliad i ddarparu'r gefnogaeth hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Mae rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i gefnogi dioddefwyr stelcian yng Nghymru.

Heddiw, Wnaeth Heledd Fychan AS agor dadl Plaid Cymru ar Stelcian yn galw ar Lywodraeth Cymru i gwneud mwy i mynd i'r afael â'r broblem hon a sicrhau mwy o gefnogaeth i ddioddefwyr.

Mae stelcian yn batrwm o ymddygiadau digroeso, sefydlog, obsesiynol ac ymwthiol gan un person tuag at berson arall, sy’n achosi ofn o drais a thrallod i’r unigolyn sydd yn cael eu targedu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Yn Mynegi Siom ynghylch Cynnwys Adroddiadau Llifogydd

 

Yn dilyn galwadau yr wythnos diwethaf gan Heledd Fychan AS i weddill yr adroddiadau ar lifogydd 2020 gael eu cyhoeddi, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi tri adroddiad arall heddiw.

Mae rhain yn canolbwyntio ar;

- Bontypridd

- Nantgarw a Glan-Bad

- Hirwaun

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Urdd Gobaith Cymru yn nodi 100fed penblwydd gydag ymgais Guinness World Record

Heddiw, fel y nodwyd gan nifer o fy nghyd Aelodau, roedd y genedl yn dathlu canlwyddiant yr Urdd. ac fel y clywsom drwy ganu gwych ein Llywydd, fel rhan o’r dathliadau, bu pobl o bob oed yn rhan o her lwyddianus yr Urdd i dorri dwy record y byd gan ganu Hei Mr Urdd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd