Newyddion

Heledd Fychan AS: Tystiolaeth i'r adolygiad o adroddiadau adran 19 Llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru i Lifogydd eithafol

Mae llifogydd yn effeithio ar gymunedau ledled Cymru. Yng Nghanol De Cymru, rydym wedi gweld yr effaith ddinistriol y gall llifogydd ei gael ar gartrefi, busnesau, ac isadeiledd cyhoeddus. Fel aelod o'r Senedd, rwy'n ymroddedig i sefyll fyny dros drigolion a brwydro am atebion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tystiolaeth i'r adolygiad o adroddiadau adran 19 llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru i lifogydd eithafol

Mae Canol De Cymru'n cynnwys cymunedau o fewn ffiniau Awdurdodau Lleol Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg. Er bod llifogydd yn ddigwyddiad rheolaidd mewn llawer o gymunedau yn y rhanbarth, heb os, y llifogydd a ddigwyddodd yn Chwefror 2020 o ganlyniad i Storm Dennis oedd y gwaethaf ers degawdau gyda 1,498 o gartrefi a busnesau yn Rhondda Cynon Taf yn unig dan ddŵr. Roedd 21 eiddo pellach yng Nghaerdydd wedi dioddef llifogydd hefyd. Cafwyd achosion pellach o lifogydd mewn rhai o'r un cartrefi ym mis Mehefin 2020. Ym mis Rhagfyr 2020, effeithiwyd ar 18 eiddo yn Sili gan lifogydd dŵr wyneb, a 98 eiddo yn Ninas Powys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn croesawu ymestyn prydau ysgol am ddim

Mae'r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru Heledd Fychan wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw y bydd £70 miliwn o gyllid yn cefnogi’r cam nesaf yn y gwaith o ehangu prydau ysgol am ddim ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru, diolch i’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid a Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dros £14 Million wedi ei sicrhau ar gyser rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghanol De Cymru

Earlier this week, as a result of the Cooperation Agreement between Plaid Cymru and the Welsh Government, a £75m funding package to reduce the risk of flooding and coastal erosion for 2023-24 was announced.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Cam yn ôl i Addysg Gymraeg” - Heledd Fychan AS yn galw ar y Gweinidog Addysg i ymyrryd mewn penderfyniad i agor Ysgol Saesneg newydd yn Glyncoch, Rhondda Cynon Taf

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd ysgol Saesneg newydd yn Glyncoch yn un o dair ysgol newydd carbon sero net i gael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi ysgrifennu at y Gweinidog dros y Gymraeg ac Addysg a gofyn iddo ail-ystyried cyfrwng iaith yr ysgol ar fyrder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru yn rhybuddio am ddyfodol gwasanaethau deintyddol y GIG

Heddiw, mae Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, wedi codi pryderon am gyflwr gwasanaethau deintyddol y GIG ar draws y rhanbarth wedi i ganlyniadau arolwg y Gymdeithas Ddeintyddol Brydeinig gael eu rhyddhau. Mae'r arolwg yn dangos bod dros 80% o ddeintyddion y stryd fawr yn cael trafferth cyrraedd targedau afrealistig Llywodraeth Cymru i weld y cleifion presennol, a bod dros 60% yn ei chael hi'n anodd ateb y galw i dderbyn cleifion newydd. Mae Heledd Fychan AS yn rhybuddio y gallai'r sefyllfa hon, ynghyd â'r cynnydd yn y galw am wasanaethau yn dilyn y pandemig, arwain at gwymp mewn gwasanaethau deintyddol ar draws y rhanbarth a dim mynediad i ofal deintyddol y GIG i bawb sydd ei angen.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn Beirniadu’r Penderfyniad i Gau Cartref Gofal Garth Olwg

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf i gymeradwyo cynnig i gau Cartref Gofal Garth Olwg, mae Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru wedi mynegi ei siom ar ran trigolion a staff y cartref. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS Yn Mynnu Mwy o Gefnogaeth i Gymunedau Mewn Perygl o Lifogydd

Mae’r wythnos hon yn nodi tair blynedd ers i lifogydd dinistriol daro cymunedau ar draws Canol De Cymru o ganlyniad i Storm Dennis.

Wrth siarad yn ystod cwestiynau i’r Prif Weinidog yn y Senedd heddiw, amlinellodd Aelod Senedd Plaid Cymru Heledd Fychan yr effaith barhaus ar blant ac oedolion sy’n byw yn y cymunedau gafodd eu heffeithio, a galwodd ar Lywodraeth Cymru i ddarparu mwy o gymorth, gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl yn ogystal â buddsoddi mewn sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn croesawu ymddiswyddiad Prif Weithredwr URC

Mae llefarydd Plaid Cymru ar chwaraeon, diwylliant a rhyngwladol, Heledd Fychan AS wedi ymateb i ymddiswyddiad prif weithredwr URC, Steve Phillips

"Roedd sefyllfa Steve Phillips o fewn URC wedi dod yn anghynaladwy, ac rwyf yn croesawu'r newyddion ei fod wedi camu o’r neilltu. Dyma'r cam cywir i'w gymryd ar ôl methiant URC hyd yma i ymdrin â honiadau difrifol iawn o misogyny  a rhywiaeth oedd yn ymddangos yn hysbys iddo ef ac eraill.

"Rhaid i benodiad Nigel Walker fel Prif Weithredwr Dros Dro fod yn arwydd o ddechrau ac nid diwedd y newidiadau strwythurol a diwylliannol sylweddol sydd eu hangen yn URC.

"Dylai Llywodraeth Cymru ystyried o ddifrif a yw'n briodol i URC dderbyn rhagor o arian cyhoeddus hyd nes y gwneir y newidiadau hyn. Mae angen sicrwydd arnom fod menywod yn ddiogel rhag misogyny erchyll mewn rygbi, yn ogystal a'n ehangach yn ein cymdeithas."

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS – yn galw ar Brif Weithredwr URC i fynd yn dilyn honiadau difrifol iawn o rywiaeth a misogyny

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Brif Swyddog Gweithredol Undeb Rygbi Cymru, Steve Phillips, i ymddiswyddo yn dilyn honiadau difrifol tu hwnt o ragfarn rhyw a chasineb at fenywod yn URC.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd