Costau dŵr

Mae gan Dŵr Cymru Welsh Water nifer o ffyrdd i'ch helpu i wneud biliau'n fwy fforddiadwy. Mae rhai pobl yn gymwys i gael tariff o'r enw HelpU. 

Cost flynyddol HelpU yw £266.47 (£114.98 am ddŵr, £151.49 am garthffosiaeth). Mae’r tariff ar agor o 1 Awst 2020. 

Meini Prawf Cymhwysedd: 

I fod yn gymwys ar gyfer y tariff: 

 • rhaid i'r cyflenwad dŵr i'r cartref fod at ddefnydd domestig yn unig
 • rhaid i rywun yn y cartref dderbyn o leiaf un budd-dal prawf modd
 • rhaid i incwm blynyddol cyfunol yr aelwyd fod ar, neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd fel y dangosir yn y tabl isod.

 

 Maint yr Aelwyd 

Trothwy Incwm

1 

£9,700 

2 

£14,600 

3+ 

£16,100 

 

Dyma restr o’r mathau o brofion sy’n dibynnu ar brawf modd y mae’n rhaid i rywun ar yr aelwyd fod yn derbyn o leiaf un ohonynt: 

 

 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Tai
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad / Cymorth 

 

Cyngor os ydych yn cael trafferth talu eich bil, neu'n meddwl y gallech gael trafferth yn y dyfodol, ond nid ydych mewn dyled... 

 

Lledaenu cost eich bil 

Gallwch dalu mewn rhandaliadau yn wythnosol, yn fisol, neu bob 6 mis, yn hytrach na thalu'n llawn pan fyddwch yn derbyn eich bil. 

 

Arbed arian gyda mesurydd dŵr 

Os ydych chi'n byw ar eich pen eich hun, heb ddefnyddio llawer o ddŵr, neu'n ceisio lleihau eich bil, efallai y byddwch chi'n arbed arian trwy osod mesurydd dŵr, a thrwy hynny byddwch chi ond yn talu am y dŵr rydych chi'n ei ddefnyddio. 

 

Gofyn am seibiant talu tymor byr 

Os mai problem tymor byr yn unig yw eich problem, a bod angen ychydig o help arnoch, gall Dŵr Cymru leihau neu ohirio taliadau dros dro. Gallwch wneud cais am gymorth tymor byr ar-lein a byddant yn adolygu eich amgylchiadau ac yn eich ffonio'n ôl gydag opsiynau sy'n addas i chi. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein. 

 

Os oes arnoch arian i ni eisoes, wedi cael eich cysylltu gan Asiantaeth Casglu Dyledion neu wedi derbyn llythyrau ôl-ddyledion... 

Os oes gennych ôl-ddyledion ar eich cyfrif mae help ar gael o hyd. 

Ffoniwch Dŵr Cymru ac esboniwch eich sefyllfa. Byddant yn eich ffonio'n ôl ac yn ceisio cytuno ar ffordd ymlaen gyda chi. Neu gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein. 

 

Os yw Asiantaeth Casglu Dyledion wedi cysylltu â chi 

Os ydych wedi derbyn llythyr ganddynt, y peth gorau i'w wneud yw ymateb iddynt drwy'r dulliau cysylltu yn y llythyr. Bydd eu cynghorwyr cyfeillgar wrth law i weithio gyda chi mewn ffordd anfeirniadol i'ch rhoi chi yn ôl ar y trywydd iawn. 

 

Cynllun Cymorth Dyled y Gronfa Cymorth Cwsmeriaid 

Mae cynllun Cymorth Dyled y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio a chael ar ben eu taliadau. 

 

Sut mae'n gweithio? 

Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais, bydd Dŵr Cymru Welsh Water yn sefydlu cynllun talu misol, pythefnosol neu wythnosol ar gyfer eich taliadau am y flwyddyn gyfredol. 

Unwaith y byddwch wedi gwneud taliadau am 6 mis, byddant yn talu 50% o'ch ôl-ddyledion blaenorol. 

Os byddwch yn gwneud taliadau am 6 mis arall, byddant wedyn yn talu gweddill eich ôl-ddyledion blaenorol. 

Os byddwch yn dal i fyny gyda thaliadau, dros y flwyddyn byddwch wedi talu eich bil a byddem ni wedi clirio eich dyled. 

 

Ydych chi’n gymwys? 

Efallai y byddwch chi’n gymwys: 

Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd. 

Os yw eich dyled yn fwy na £150.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Brooke Webb
  published this page in Costau Byw 2022-10-14 00:43:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd