Newyddion

Heledd Fychan AS yn ymateb i lifogydd yn Rhondda Cynon Taf

Mae Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, newydd ryddhau'r datganiad canlynol mewn ymateb i'r llifogydd mewn ardaloedd ledled Rhondda Cynon Taf heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn Beirniadu Cynlluniau Cyngor Caerdydd i Israddio Diwylliant yn y Brifddinas

Heddiw (21 Rhagfyr 2022), ysgrifennodd yr Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, at arweinydd Cyngor Caerdydd i fynegi ei phryder ynghylch y cynigion i breifateiddio Neuadd Dewi Sant, a chau Amgueddfa Caerdydd a gweithredu’n unig fel cyfleuster symudol.

Mae’r cynigion – a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn dechrau ar 23 Rhagfyr – yn atgoffa rhywun o gynlluniau blaenorol a gyflwynwyd gan y Cyngor i israddio arlwy diwylliannol Caerdydd yn 2016.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS Yn Cefnogi Sreic y Nyrsys

Dydd Iau 15 Rhagfyr, ymwelodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, gyda nyrsys oedd ar streic y tu allan i Ysbyty Brenhinol Morgannwg i fynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â’u hymgyrch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn codi pryderon am ddyfodol Swyddfa Bost Pontypridd

Yn dilyn y newyddion bod y rhai sydd yn rhedeg Swyddfa Post Pontypridd yn rhoi gorau iddi ar y 23 o Ragfyr 2022, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi codi pryderon yn y Senedd. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu at Swyddfa’r Post, sydd wedi cadarnhau eu bod yn chwilio am weithredwyr newydd ond nad oes ganddynt ar hyn o bryd i gymryd drosodd y gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”

Mae data diweddara’r Cyfrifiad ar sgiliau Cymraeg yn dangos gostyngiad yn y nifer o bobl sy’n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn cael ei yrru’n rhannol gan ostyngiad yn nifer y plant sy’n dweud eu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rydyn ni’n falch o fod Yma o Hyd – Mae’n amser dysgu beth mae hynny’n ei olygu.

Ar y diwrnod y mae Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan Pêl-droed y Byd ers 60 mlynedd dyma erthygl a gyhoeddwyd gan https://nation.cymru/ ac a ysgrifennwyd gan Heledd Fychan AS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Whilst getting ready for school one morning last week, my nine-year-old son was singing ‘Yma o Hyd’.

He’s also been singing it in his class and in the schoolyard with his friends – an indication that Dafydd Iwan’s epic song and the Cymru Men’s Football Team anthem for the World Cup have captured the imagination and hearts of a new generation of fans.

And with Cymru’s journey at the World Cup starting tomorrow, we’ll no doubt be hearing a lot more of ‘Yma o Hyd’ in the coming days and weeks.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mynediad i gynnyrch mislif am ddim yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith

Bydd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, heddiw yn arwain dadl yn y Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i sicrhau bod pawb sydd angen cynnyrch mislif am ddim yn gallu cael gafael arnynt, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru.

Ym mis Awst, daeth y Ddeddf Cynhyrchion Mislif (Darpariaeth Rhad ac Am Ddim) i rym yn yr Alban gan ei gwneud y wlad gyntaf yn y byd i sicrhau bod cynhyrchion mislif ar gael am ddim. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gynhyrchion mislif fod ar gael am ddim mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion ledled yr Alban.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Digwyddiad Costau Byw yn Amlygu Effaith yr Argyfwng ar ein Cymunedau

Ar 27 Hydref, daeth sefydliadau o Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg i gyd at ei gilydd mewn digwyddiad a drefnwyd gan Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn The Feelgood Factory yn Bryncynon Strategy, yn gyfle i sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw, ddod at ei gilydd a rhannu'r hyn y maent yn ei weld trwy eu gwaith. Roedd hefyd yn gyfle iddynt rannu syniadau ac arfer da, tra hefyd yn trafod pa gamau y gall Llywodraethau Cymru a’r DU eu cymryd i ddarparu mwy o gymorth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynulliad Seneddol Prydain-Iwerddon

Mynychais gyfarfod y British Irish Parliamentary Assembly yn Cavan yn Iwerddon ar y 23-25 o Hydref.

Fel y gallwch ddychmygu, roedd ffocws y trafodaethau ar adfer llywodraeth yng ngogledd Iwerddon a phryderon ynglŷn a’r angen am etholiad arall yno os na fydda’i cytundeb. Mae effeithiau Brexit yn parhau i bryderu nifer, gan gynnwys beth fydd effaith hyd ar y cytundeb Dydd Gwener y Groglith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynhadledd Hydref Plaid Cymru 2022

Ym mis Hydref, cynhaliodd Plaid Cymru ei chynhadledd flynyddol yn Llandudno. Un o brif themâu’r gynhadledd oedd sut y gallwn ymateb i'r argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth Plaid Cymru lansio cynllun deg pwynt "Cynllun y bobl". Bydd y cynllun hwn yn amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ystod yr argyfwng.

Yn ystod y penwythnos cefais hefyd yr anrhydedd o gadeirio'r drafodaeth rhwng Michelle O'Neil, Dirprwy Lywydd Sinn Féin ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS. Bu’n drafodaeth ysbrydoledig lle cawsom y cyfle i ddysgu mwy ynglŷn a sut gallwn efnogi'r bobl rydyn ni'n eu cynrychioli'n. Gallwch wylio’r sesiwn yma: Michelle O'Neill, Adam Price, Heledd Fychan in conversation on the future of Wales and Ireland - YouTube

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd