Newyddion

​'Rapid review' needed to tackle education inequality in Wales

Heddiw, mae Llefarydd Plaid Cymru dros Blant a Phobl Ifanc, Heledd Fychan AS, wedi galw am Adolygiad Cyflym o anghydraddoldebau o fewn y system addysg yng Nghymru.

Daw ei galwad wrth i ymchwil newydd gan y Sefydliad Polisi Addysg ddangos fod disgyblion o gefndiroedd difreintiedig tua dwy flynedd y tu ol i'w cyfoedion. 

Dywedodd Heledd Fychan AS fod angen mynd i'r afael a'r broblem ar fyrder o ystyried y bydd yr argyfwng costau byw yn dwysau'r broblem dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymweld â thrigolion yn abercwmboi i drafod effaith llifogydd yn yr ardal

Mae trigolion Abercwmboi wedi cysylltu gyda mi wedi iddynt dderbyn pecyn llifogydd gennyf. Mae nhw dal yn poeni’n fawr am y systemau sydd yna i ddelio gyda llifoedd mawr o ddwr fel digwyddodd adeg Storm Dennis yn 2020. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cabinet Cyngor RhCT yn cymeradwyo cynlluniau sydd yn peryglu dyfodol addysg Gymraeg yng ngogledd Pontypridd

 

Ddydd Mercher 22 Mehefin 2022, pleidleisiodd Cabinet Llafur Cyngor Rhondda Cynon Taf yn unfrydol o blaid cynigion i greu ysgol cyfrwng Saesneg newydd yng Nglyncoch.

Bydd yr ysgol, sydd i fod i gael ei hadeiladu ar safle hen ysgol Tŷ Gwyn, yn dilyn uno ysgolion cynradd Cefn a Chraig yr Hesg. Yn yr adroddiad sy’n argymell y cynnig nodwyd y byddai’r ysgol newydd hon yn “cynyddu capasiti ac yn gwella ansawdd y ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng Saesneg sydd ar gael i ddysgwyr yng Nglyncoch.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Anog Cyngor RhCT i gynnwys barn trigolion a busnesau yn y cynlluniau adfywio Pontypridd

Heddiw, mae disgwyl i Gabinet Cyngor RhCT drafod Cynllun Creu Lle newydd Pontypridd.

Tra bod dirfawr angen buddsoddiad a datblygiad yn yr ardal dan sylw, mae cynrychiolwyr lleol Plaid Cymru heddiw yn annog Cyngor RhCT i ail-ymgynghori ac yn bwysicach fyth i wrando ar farn trigolion, busnesau lleol a defnyddwyr y dref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tafwyl

Braf iawn oedd ymweld a Tafwyl dros y penwythnos, a mwynhau’r arlwy yn ogystal a’r stondinau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Profiad gwaith: Deian Hughes

Mae Deian Hughes yn fyfyriwr sydd newydd orffen ei flwyddyn gyntaf yn astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd â'r tîm wythnos yma am brofiad gwaith yn gweithio yn fy swyddfa ranbarthol a fy swyddfa yn y Senedd. Ar ei ddiwrnod olaf ysgrifennodd y blog hwn am ei brofiad 

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae gennym ein timau chwaraeon, ein senedd a'n hiaith ein hunain – ni ddylem orfod ymladd dros ddarlledu gyda chenhedloedd eraill y DU" – Heledd Fychan AS

 

Mae ymgyrch Plaid Cymru i ddod â phwerau dros ddarlledu adref i Gymru gam yn nes ar ôl i banel arbenigol newydd baratoi'r ffordd ar gyfer datganoli pwerau cyfathrebu a darlledu i Gymru gael ei gyhoeddi heddiw.

Bydd y panel arbenigol, sy'n cael ei sefydlu fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, yn darparu argymhellion ac opsiynau i helpu i gryfhau cyfryngau Cymru, ac yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer fframwaith rheoleiddio effeithiol ac addas i'r diben i Gymru.

Bydd y panel yn cynghori ac yn darparu argymhellion ac opsiynau i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r ymrwymiad i greu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad â'r Eisteddfod Urdd

Ddoe, ymwelais ag Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych gyda fy nheulu. Roedd yn wych bod yn ôl ar y maes am y tro cyntaf ers 2019 gan fod eisteddfodau 2020 a 2021 yn anffodus wedi gorfod cael eu canslo oherwydd Covid.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymchwiliad Annibynol: Chwarel Craig Yr Hesg

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cefnogi ymgyrch trigolion lleol yn erbyn ehangu Chwarel Craig Yr Hesg. Mae ceisiadau i ehangu wedi cael eu gwrthod ddwywaith gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Rhondda Cynon Taf. Ar y 21 Mehefin 2022  fe fydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn cynnal ymchwiliad cyhoeddus mewn i'r estyniad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad Pwyllgor i ogledd Cymru

Wythnos diwethaf, ymwelais gyda gogledd Cymru gyda’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Fe fuom i lu o lefydd amrywiol, gyda nifer ohonynt yn gyfarwydd iawn imi yn sgil fy swydd flaenorol gyda Amgueddfa Cymru megis Ty Pawb, Theatr Clwyd a’r Amgueddfa Lechi wrth gwrs.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd