Newyddion

Heledd Fychan MS i gynnal trydydd digwyddiad costau byw

 

Disgwylir i gymunedau Cymru wynebu sawl argyfwng y gaeaf hwn oherwydd y cynnydd mewn costau byw. Oherwydd hyn, rwyf yn gwahodd sefydliadau sy’n gweithio ar draws y rhanbarth i rannu eu profiadau ynglŷn a sut mae'r argyfwng yn taro’r rheiny mae nhw’n eu cefnogi, a pha effaith y mae hyn yn ei gael ar allu eu sefydliadau i ddarparu cymorth. Dyma’r trydydd digwyddiad o’r fath yr wyf i a fy nhîm wedi trefnu eleni, ac mae croeso cynnes i fynychwyr sydd wedi bod o’r blaen yn ogystal a rhai newydd. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymweld â Ty Hafan

Cefais yr anrhydedd o ymweld â hosbis plant Tŷ Hafan ym Mhenarth. Nod Tŷ Hafan yw diwallu holl anghenion plant a phobl ifanc Cymru sy’n byw bywydau byr, am ddim.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefngoi gweithwyr Post

Gwnaeth y Post Brenhinol elw o £758 miliwn y llynedd gan gynnig dim ond 2% o godiad cyflog i weithwyr, sy'n cyfateb i doriad cyflog mewn termau real. Byddai’r cynnig diwygiedig o hyd at 5.5% yn gweld buddion gweithwyr presennol yn cael eu tynnu, gan arwain hefyd at doriad cyflog mewn termau real yn ogystal ag amodau gwaeth i staff.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i waharddiad Undeb Rygbi Cymru ar ferched traws yn y gêm

Rhaid i’r corff chwaraeon dychwelyd i'r dull blaenorol o weithredu

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn condemnio penderfyniad Undeb Rygbi Cymru i osod gwaharddiad blanced ar Ferched Traws rhag cymryd rhan mewn rygbi elît yng Nghymru.

Yn eu datganiad ar y cyd, dywedodd Heledd Fychan AS – llefarydd dros Ddiwylliant a Chwaraeon, a Sioned Williams AS – llefarydd dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn mynychu agoriad Cylch Meithrin newydd yng Nghilfynydd

Roedd yn bleser mynychu agoriad swyddogol y cylch meithrin newydd yng Nghilfynydd a Phont Norton ar y 6 o Fedi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymorth gyda Costau Ysgol

Ydych chi'n chwilio am wisg ysgol ar gyfer y flwyddyn newydd ysgol?

 

Gyda chostau byw yn cynyddu, bydd miloedd o deuluoedd yn cael trafferth fforddio gwisgoedd ysgol drud.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Bydd y creadigrwydd a’r arloesedd a feithrinir gan ein Eisteddfodau yn hollbwysig o ran llwyddiant Cymru yn y dyfodol” – Heledd Fychan AS

Ar drothwy’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron – a’r gyntaf i gael ei chynnal am dair blynedd - mae Plaid Cymru wedi galw heddiw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn ei chefnogaeth i’r ŵyl er mwyn sicrhau ei llwyddiant i’r dyfodol.

Tra’n croesawu’r cyllid a ddarparwyd i’r Eisteddfod Genedlaethol yn ystod pandemig Covid-19 a hefyd y cyllid i gynnig 15,000 o docynnau am ddim, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant a’r Gymraeg, Heledd Fychan AS yn credu y dylid darparu mwy o gefnogaeth dros y blynyddoedd nesaf i alluogi’r Eisteddfod Genedlaethol i barhau i esblygu, i hyrwyddo’i hun yn well i gynulleidfaoedd rhyngwladol, a hefyd i ehangu’r ddarpariaeth o docynnau rhad ac am ddim i bobl o bob oed er mwyn i fwy allu cymryd rhan a mwynhau’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w gynnig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Digwyddiad costau byw yn trafod sut orau i gefnogi pobl sy’n dioddef

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf, cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru, a Luke Fletcher, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, ddigwyddiad costau byw ym Mhont-y-clun. Adeiladodd hyn ar ddigwyddiad a drefnwyd gan Heledd Fychan AS yn Nhrefforest ym mis Chwefror, lle daeth sefydliadau ynghyd o wahanol rannau o ranbarth Canol De Cymru. Maen’t i gyd yn gweithio i gefnogi pobl sydd yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw.

Fel y gwyddom i gyd, mae costau cynyddol bwyd, tanwydd ac ynni yn rhoi unigolion a theuluoedd dan straen anferthol. Ffocws y digwyddiad oedd cael gwell dealltwriaeth o sut mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar sefydliadau lleol a'u defnyddwyr gwasanaeth. Roedd hefyd yn gyfle i fynychwyr sefydlu perthnasoedd gwaith ac i ddysgu arfer gorau oddi wrth ei gilydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddi Cylch Gorchwyl yr Adolygiad Llifogydd Annibynnol

Dydd Llun (18.6.2) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gylch gorchwyl yr adolygiad llifogydd annibynnol.

Wedi'i sicrhau fel rhan o gytundeb cydweithredu Plaid Cymru, mae'r adolygiad hwn yn gam cyntaf tuag at sicrhau'r atebion a chyfiawnder i bawb yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd a ddigwyddodd ym mis Chwefror 2020, yn ogystal ag ar draws Cymru gaeaf 2020 a 2021.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“When it comes to the World Cup, we shouldn’t blend into a combined UK brand” – Heledd Fychan MS

Plaid Cymru has blasted the Welsh Government for lack of leadership, objectives and overall strategy over the opportunities presented by the Wales men’s football team being in the World Cup.

Plaid Cymru’s spokesperson for sport, Heledd Fychan MS noted that concerns were raised in the last Wales International Cross Party Group, over the lack of clarity on who is leading the project; how organisations and businesses will be involved; whether any objectives have been set, and what investment is being made by government to ensure opportunities are not missed.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd