Newyddion

MAE PENDERFYNIAD OVO ENERGY YN DANGOS DIRMYG LLWYR AT YR IAITH A SIARADWYR Y GYMRAEG

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r newyddion bod y cwmni OVO Energy yn bwriadu dod â’i wasanaeth ffôn Cymraeg a biliau iaith Gymraeg i ben, yn ogystal â chynghori cwsmeriaid i ddefnyddio Google Translate i ddarllen eu biliau trwy’r Gymraeg.

Unodd OVO Energy â Swalec yn 2013, gan gymryd ymlaen ei wasanaeth Cymraeg ar y pryd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: "Dioddefwyr llifogydd 2020 yn dal i fyw mewn ofn "

Mae'r wythnos hon yn nodi pedair blynedd ers i lifogydd dinistriol daro cymunedau ledled Canol De Cymru yn ystod Storm Dennis. Wrth adlewyrchu ar y pedair blynedd diwethaf, bu Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, yn myfyrio ar y gwaith a gwblhawyd ers hynny, ond hefyd yr ofn mae nifer yn dal i deimlo bob tro y bydd hi'n bwrw glaw yn drwm, a lefel yr afonydd yn codi. Galwodd hefyd ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu gweithredu yn yr ardaloedd hynny sy'n parhau i fod mewn perygl, sy'n cynnwys risg parhaus i fywyd pe bai'r un lefel o lifogydd yn digwydd eto.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Edrych Nôl ar yr Wythnos 5ed Chwefror

Dyma grynodeb o fy ngwaith yn y Senedd ac ar draws y rhanbarth dros yr wythnos ddiwethaf:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Edrych nôl ar yr Wythnos

Dyma grynodeb o fy wythnos yn y Senedd ac ar draws y rhanbarth yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymated Heledd Fychan AS i ymgynghoriad RhCT trafnidiaeth ysgol

Ydych chi'n rhiant gyda phlant 3-19 oed yn mynychu ysgol neu goleg yn RhCT, neu ydych chi'n ddysgwr eich hun?
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig newidiadau i'r pellter cymwys ar gyfer trafnidiaeth ysgol am ddim. Gallai hyn olygu na fydd tua 2,700 o ddisgyblion yn RhCT bellach yn gymwys i gael trafnidiaeth am ddim i'r ysgol.
Bydd rhaid i blant oed ysgol gynradd sy’n byw llai na dwy filltir i ffwrdd o’r ysgol a phlant oed ysgol uwchradd sy’n byw llai na thair milltir i ffwrdd o’r ysgol, boed yn ysgol cyfrwng Cymraeg, ysgol cyfrwng Saesneg neu ysgol ffydd, wneud eu ffordd eu hunain i'r ysgol ac ni fyddant yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim. Fydd dim modd prynu tocyn bws chwaith i deithio ar y bws maen nhw'n mynd arno nawr. Yn gywilyddus y rhai fydd yn colli allan fwyaf yn y sector cynradd yw plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion ffydd. Darllenwch fy ymateb llawn i'r ymgynghoriad isod.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Llafur Cymru yn gwrthod gynnig Plaid Cymru oedd yn galw ar fanciau i fod yn ddaroystyngedig i safonau’r Gymraeg statudol.

Ddoe, gwrthododd Llywodraeth Llafur Cymru gynnig Plaid Cymru oedd yn galw ar fanciau i fod yn ddaroystyngedig i safonau’r Gymraeg statudol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad i aros yn rhad ac am ddim

Yn dilyn y newyddion bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod galwadau i sicrhau bod darlledu y Chwe Gwlad yn cael ei gynnig ddarlledwyr di dâl yn uni, fe wnaeth llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS godi cwestiwn brys yn y Senedd ar y mater ddoe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ni all pobl fforddio aros yn hirach am weithredu” – Heledd Fychan AS

Dim ond un o bedwar ar ddeg o argymhellion Llywodraeth Lafur Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng Costau Byw sydd wedi’i gyflawni, yn ôl ymchwil gan Blaid Cymru.

Ym mis Awst y llynedd, ffurfiodd Llywodraeth Cymru grŵp o 18 o arbenigwyr i gynghori’r Llywodraeth ar yr effaith y mae’r argyfwng Costau Byw yn ei chael ar bobl Cymru, ac i nodi camau y dylid eu cymryd i liniaru’r effaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn gwahodd sefydliadau lleol i fynychu'r pumed digwyddiad costau byw

Mae'r argyfwng costau byw ymhell o fod drosodd gyda miloedd o bobl yng Nghanol De Cymru yn cael trafferth i dalu eu costau cartref hanfodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Heledd Fychan AS yn ymuno â meddygon ifanc ar y llinell biced

Bore ‘ma, ymunais â ein meddygon ifanc ar y llinell piced yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd