Newyddion

Achub Hen Ysgol Ferched y Bont-faen

Ddoe yn y Senedd (16 Chwefror), siaradodd Heledd Fychan AS i gefnogi deiseb yn galw ar y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon i ofyn i swyddogion Cadw ailystyried eu barn na ddylai Hen Ysgol Ferched y Bont-faen gael ei rhestru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw am sefydlu Fforwm Llifogydd Cymru 2 flynedd wedi Storm Dennis.

Mae wythnos hon yn nodi dwy flynedd ers i gymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf (RhCT) a thu hwnt gael eu difrodi gan lifogydd helaeth o ganlyniad i Storm Dennis.

Cafodd tua 1,498 o gartrefi a busnesau yn RhCT eu taro, a dinistriwyd seilwaith hanfodol. Dwy flwyddyn yn ddiweddarach, mae cymunedau yn dal i aros am atebion heb unrhyw sicrwydd y byddant yn ddiogel yn y dyfodol os yw storm debyg yn taro eto.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cynnal uwchgynhadledd i drafod ffyrdd ymarferol o fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw.

Yn sgil yr argyfwng dwbl o ddyled yn codi a chynnydd yng nghostau byw yn bwrw cymunedau yng Nghymru yn galed y gaeaf hwn hoffai Heledd Fychan AS dros Ganol De Cymru eich gwahodd i uwchgynhadledd ranbarthol i rannu eich profiadau ar sut mae’r argyfwng yn effeithio'r rheiny rydych yn eu cefnogi a pha effaith maent yn cael ar allu eich sefydliad i ddarparu'r gefnogaeth hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Mae rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i gefnogi dioddefwyr stelcian yng Nghymru.

Heddiw, Wnaeth Heledd Fychan AS agor dadl Plaid Cymru ar Stelcian yn galw ar Lywodraeth Cymru i gwneud mwy i mynd i'r afael â'r broblem hon a sicrhau mwy o gefnogaeth i ddioddefwyr.

Mae stelcian yn batrwm o ymddygiadau digroeso, sefydlog, obsesiynol ac ymwthiol gan un person tuag at berson arall, sy’n achosi ofn o drais a thrallod i’r unigolyn sydd yn cael eu targedu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Yn Mynegi Siom ynghylch Cynnwys Adroddiadau Llifogydd

 

Yn dilyn galwadau yr wythnos diwethaf gan Heledd Fychan AS i weddill yr adroddiadau ar lifogydd 2020 gael eu cyhoeddi, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi tri adroddiad arall heddiw.

Mae rhain yn canolbwyntio ar;

- Bontypridd

- Nantgarw a Glan-Bad

- Hirwaun

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Urdd Gobaith Cymru yn nodi 100fed penblwydd gydag ymgais Guinness World Record

Heddiw, fel y nodwyd gan nifer o fy nghyd Aelodau, roedd y genedl yn dathlu canlwyddiant yr Urdd. ac fel y clywsom drwy ganu gwych ein Llywydd, fel rhan o’r dathliadau, bu pobl o bob oed yn rhan o her lwyddianus yr Urdd i dorri dwy record y byd gan ganu Hei Mr Urdd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddi Tri yn Rhagor o Adroddiadau Llifogydd 2020 – Ble Mae'r Gweddill?

Mewn ymateb i alwadau gan Heledd Fychan AS, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf heddiw wedi cyhoeddi tri adroddiad pellach i lifogydd 2020 o ganlyniad i Storm Dennis.

Mae'r rhain ar gyer ardaloedd:

- Trefforest

- Glyntaf a'r Ddraenen Wen

- Ffynnon Taf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Yn Galw Am Gyhoeddi Adroddiadau Llifogydd 2020: Cymunedau Yn Dal i Aros Am Atebion

 

Mis nesaf, fe fydd hi’n ddwy flynedd ers i gymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt ddioddef llifogydd dinistriol o ganlyniad i Storm Dennis.

Fodd bynnag, hyd yma dim ond 3 o'r 28 o adroddiadau ymchwiliad llifogydd mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'u rhyddhau, gyda 19 ohonynt yn adroddiadau Adran 19, gan oedi ymhellach y gwaith atal llifogydd yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Tacteg dargyfeirio sylw” gan y Toriaid yw gelyniaeth tuag at y BBC fydd yn peryglu dyfodol y cyfryngau Cymreig

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Ddiwylliant, Heledd Fychan AS, wedi beirniadu Llywodraeth y DU heddiw yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cyhoeddiad yn yr arfaeth bod ffi trwydded y BBC ar fin cael ei rhewi am y ddwy flynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn derbyn cyfrifoldebau ychwanegol fel rhan o ad-drefnu gan Blaid Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud bod ei blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth go iawn" yn 2022 wrth iddo gyflwyno ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd.

Cadarnhaodd Mr Price mai Heledd Fychan AS fyddai llefarydd Plant a Phobl Ifanc, y Gymraeg, Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol, Sioned Williams AS Llefarydd Addysg Ôl-16, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb; a Mabon ap Gwynfor AS y Llefarydd dros Amaethyddiaeth, Materion Gwledig, Tai a Chynllunio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd