Newyddion

Cymorth gyda Costau Ysgol

Ydych chi'n chwilio am wisg ysgol ar gyfer y flwyddyn newydd ysgol?

 

Gyda chostau byw yn cynyddu, bydd miloedd o deuluoedd yn cael trafferth fforddio gwisgoedd ysgol drud.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Bydd y creadigrwydd a’r arloesedd a feithrinir gan ein Eisteddfodau yn hollbwysig o ran llwyddiant Cymru yn y dyfodol” – Heledd Fychan AS

Ar drothwy’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron – a’r gyntaf i gael ei chynnal am dair blynedd - mae Plaid Cymru wedi galw heddiw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn ei chefnogaeth i’r ŵyl er mwyn sicrhau ei llwyddiant i’r dyfodol.

Tra’n croesawu’r cyllid a ddarparwyd i’r Eisteddfod Genedlaethol yn ystod pandemig Covid-19 a hefyd y cyllid i gynnig 15,000 o docynnau am ddim, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant a’r Gymraeg, Heledd Fychan AS yn credu y dylid darparu mwy o gefnogaeth dros y blynyddoedd nesaf i alluogi’r Eisteddfod Genedlaethol i barhau i esblygu, i hyrwyddo’i hun yn well i gynulleidfaoedd rhyngwladol, a hefyd i ehangu’r ddarpariaeth o docynnau rhad ac am ddim i bobl o bob oed er mwyn i fwy allu cymryd rhan a mwynhau’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w gynnig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Digwyddiad costau byw yn trafod sut orau i gefnogi pobl sy’n dioddef

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf, cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru, a Luke Fletcher, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, ddigwyddiad costau byw ym Mhont-y-clun. Adeiladodd hyn ar ddigwyddiad a drefnwyd gan Heledd Fychan AS yn Nhrefforest ym mis Chwefror, lle daeth sefydliadau ynghyd o wahanol rannau o ranbarth Canol De Cymru. Maen’t i gyd yn gweithio i gefnogi pobl sydd yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw.

Fel y gwyddom i gyd, mae costau cynyddol bwyd, tanwydd ac ynni yn rhoi unigolion a theuluoedd dan straen anferthol. Ffocws y digwyddiad oedd cael gwell dealltwriaeth o sut mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar sefydliadau lleol a'u defnyddwyr gwasanaeth. Roedd hefyd yn gyfle i fynychwyr sefydlu perthnasoedd gwaith ac i ddysgu arfer gorau oddi wrth ei gilydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddi Cylch Gorchwyl yr Adolygiad Llifogydd Annibynnol

Dydd Llun (18.6.2) cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gylch gorchwyl yr adolygiad llifogydd annibynnol.

Wedi'i sicrhau fel rhan o gytundeb cydweithredu Plaid Cymru, mae'r adolygiad hwn yn gam cyntaf tuag at sicrhau'r atebion a chyfiawnder i bawb yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd a ddigwyddodd ym mis Chwefror 2020, yn ogystal ag ar draws Cymru gaeaf 2020 a 2021.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“When it comes to the World Cup, we shouldn’t blend into a combined UK brand” – Heledd Fychan MS

Plaid Cymru has blasted the Welsh Government for lack of leadership, objectives and overall strategy over the opportunities presented by the Wales men’s football team being in the World Cup.

Plaid Cymru’s spokesperson for sport, Heledd Fychan MS noted that concerns were raised in the last Wales International Cross Party Group, over the lack of clarity on who is leading the project; how organisations and businesses will be involved; whether any objectives have been set, and what investment is being made by government to ensure opportunities are not missed.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

​'Rapid review' needed to tackle education inequality in Wales

Heddiw, mae Llefarydd Plaid Cymru dros Blant a Phobl Ifanc, Heledd Fychan AS, wedi galw am Adolygiad Cyflym o anghydraddoldebau o fewn y system addysg yng Nghymru.

Daw ei galwad wrth i ymchwil newydd gan y Sefydliad Polisi Addysg ddangos fod disgyblion o gefndiroedd difreintiedig tua dwy flynedd y tu ol i'w cyfoedion. 

Dywedodd Heledd Fychan AS fod angen mynd i'r afael a'r broblem ar fyrder o ystyried y bydd yr argyfwng costau byw yn dwysau'r broblem dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymweld â thrigolion yn abercwmboi i drafod effaith llifogydd yn yr ardal

Mae trigolion Abercwmboi wedi cysylltu gyda mi wedi iddynt dderbyn pecyn llifogydd gennyf. Mae nhw dal yn poeni’n fawr am y systemau sydd yna i ddelio gyda llifoedd mawr o ddwr fel digwyddodd adeg Storm Dennis yn 2020. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cabinet Cyngor RhCT yn cymeradwyo cynlluniau sydd yn peryglu dyfodol addysg Gymraeg yng ngogledd Pontypridd

 

Ddydd Mercher 22 Mehefin 2022, pleidleisiodd Cabinet Llafur Cyngor Rhondda Cynon Taf yn unfrydol o blaid cynigion i greu ysgol cyfrwng Saesneg newydd yng Nglyncoch.

Bydd yr ysgol, sydd i fod i gael ei hadeiladu ar safle hen ysgol Tŷ Gwyn, yn dilyn uno ysgolion cynradd Cefn a Chraig yr Hesg. Yn yr adroddiad sy’n argymell y cynnig nodwyd y byddai’r ysgol newydd hon yn “cynyddu capasiti ac yn gwella ansawdd y ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng Saesneg sydd ar gael i ddysgwyr yng Nglyncoch.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Anog Cyngor RhCT i gynnwys barn trigolion a busnesau yn y cynlluniau adfywio Pontypridd

Heddiw, mae disgwyl i Gabinet Cyngor RhCT drafod Cynllun Creu Lle newydd Pontypridd.

Tra bod dirfawr angen buddsoddiad a datblygiad yn yr ardal dan sylw, mae cynrychiolwyr lleol Plaid Cymru heddiw yn annog Cyngor RhCT i ail-ymgynghori ac yn bwysicach fyth i wrando ar farn trigolion, busnesau lleol a defnyddwyr y dref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tafwyl

Braf iawn oedd ymweld a Tafwyl dros y penwythnos, a mwynhau’r arlwy yn ogystal a’r stondinau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd