Newyddion

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”

Mae data diweddara’r Cyfrifiad ar sgiliau Cymraeg yn dangos gostyngiad yn y nifer o bobl sy’n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn cael ei yrru’n rhannol gan ostyngiad yn nifer y plant sy’n dweud eu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rydyn ni’n falch o fod Yma o Hyd – Mae’n amser dysgu beth mae hynny’n ei olygu.

Ar y diwrnod y mae Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan Pêl-droed y Byd ers 60 mlynedd dyma erthygl a gyhoeddwyd gan https://nation.cymru/ ac a ysgrifennwyd gan Heledd Fychan AS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Whilst getting ready for school one morning last week, my nine-year-old son was singing ‘Yma o Hyd’.

He’s also been singing it in his class and in the schoolyard with his friends – an indication that Dafydd Iwan’s epic song and the Cymru Men’s Football Team anthem for the World Cup have captured the imagination and hearts of a new generation of fans.

And with Cymru’s journey at the World Cup starting tomorrow, we’ll no doubt be hearing a lot more of ‘Yma o Hyd’ in the coming days and weeks.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mynediad i gynnyrch mislif am ddim yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith

Bydd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, heddiw yn arwain dadl yn y Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i sicrhau bod pawb sydd angen cynnyrch mislif am ddim yn gallu cael gafael arnynt, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru.

Ym mis Awst, daeth y Ddeddf Cynhyrchion Mislif (Darpariaeth Rhad ac Am Ddim) i rym yn yr Alban gan ei gwneud y wlad gyntaf yn y byd i sicrhau bod cynhyrchion mislif ar gael am ddim. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gynhyrchion mislif fod ar gael am ddim mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion ledled yr Alban.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Digwyddiad Costau Byw yn Amlygu Effaith yr Argyfwng ar ein Cymunedau

Ar 27 Hydref, daeth sefydliadau o Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg i gyd at ei gilydd mewn digwyddiad a drefnwyd gan Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn The Feelgood Factory yn Bryncynon Strategy, yn gyfle i sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw, ddod at ei gilydd a rhannu'r hyn y maent yn ei weld trwy eu gwaith. Roedd hefyd yn gyfle iddynt rannu syniadau ac arfer da, tra hefyd yn trafod pa gamau y gall Llywodraethau Cymru a’r DU eu cymryd i ddarparu mwy o gymorth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynulliad Seneddol Prydain-Iwerddon

Mynychais gyfarfod y British Irish Parliamentary Assembly yn Cavan yn Iwerddon ar y 23-25 o Hydref.

Fel y gallwch ddychmygu, roedd ffocws y trafodaethau ar adfer llywodraeth yng ngogledd Iwerddon a phryderon ynglŷn a’r angen am etholiad arall yno os na fydda’i cytundeb. Mae effeithiau Brexit yn parhau i bryderu nifer, gan gynnwys beth fydd effaith hyd ar y cytundeb Dydd Gwener y Groglith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynhadledd Hydref Plaid Cymru 2022

Ym mis Hydref, cynhaliodd Plaid Cymru ei chynhadledd flynyddol yn Llandudno. Un o brif themâu’r gynhadledd oedd sut y gallwn ymateb i'r argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth Plaid Cymru lansio cynllun deg pwynt "Cynllun y bobl". Bydd y cynllun hwn yn amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ystod yr argyfwng.

Yn ystod y penwythnos cefais hefyd yr anrhydedd o gadeirio'r drafodaeth rhwng Michelle O'Neil, Dirprwy Lywydd Sinn Féin ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS. Bu’n drafodaeth ysbrydoledig lle cawsom y cyfle i ddysgu mwy ynglŷn a sut gallwn efnogi'r bobl rydyn ni'n eu cynrychioli'n. Gallwch wylio’r sesiwn yma: Michelle O'Neill, Adam Price, Heledd Fychan in conversation on the future of Wales and Ireland - YouTube

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi

Roedd y 9fed – 15fed Hydref yn nodi wythnos ymwybyddiaeth colli babi. Yn rhy aml, mae pobl yn dioddef mewn distawrwydd, ac yn teimlo wedi eu hynysu o eraill. Mae'n rhaid gwneud mwy i sicrhau diwedd i farwolaethau babanod y gellid bod wedi eu hatal, a sicrhau bod rhieni sydd wedi colli baban yn cael eu cefnogi. Roedd hi'n wir yn anrhydedd gallu cwrdd â rhieni oedd wedi dioddef profedigaeth i ddysgu mwy am y gwaith amhrisiadwy maen nhw'n ei wneud i gefnogi rhieni eraill ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhwydwaith Seneddwyr Merched y Gymanwlad

Wythnos diwethaf, cefais yr anrhydedd o gael fy newis i fod yn rhan o ddirprwyaeth y Senedd i Gynhadledd Seneddwyr Merched y Gymanwlad Ynysoedd Prydain a Môr y Canoldir yn Gibraltar. Roedd thema eleni yn canolbwyntio ar sut y gallwn ddenu a chadw Seneddwyr Benywaidd Effeithiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan MS yn ymuno â Yes Cymru i orymdeithio dros annibyniaeth yng Nghaerdydd

Ddoe, roeddwn i’n un o filoedd a orymdeithiodd yng Nghaerdydd i gefnogi annibyniaeth i Gymru. Hon oedd yr orymdaith gyntaf i mi allu ymuno â hi ers cyn y pandemig, ac roedd yr awyrgylch yn gadarnhaol ac yn galonogol - gwrthgyferbyniad llwyr i wleidyddiaeth y DU ar hyn o bryd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymuno â Sustrans i grwydro llwybrau teithio llesol yng Nghanol De Cymru

Heddiw, ymunais â Joe o Sustrans Cymru yn ystod yr Wythnos Fawr Werdd i grwydro un o'r nifer o lwybrau teithio llesol yn fy ardal. Ar ôl ymweld ag un o'r llwybrau lleol, mae’n glir bod angen i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol feddwl yn fwy creadigol ynglyn a sut maen nhw'n mynd i'r afael â chynlluniau teithio llesol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd