Newyddion

Diwedd y Flwyddyn Seneddol

Wythnos yma oedd ein wythnos olaf yn siambr y Senedd tan fis Medi.

Roedd yn wythnos brysur, a thanllyd ar adegau, yn bennaf wrth imi a fy nghyd-aelodau o Blaid Cymru geisio cael atebion gan y Llywodraeth ar nifer o faterion o bwys cyn i’r toriad ddechrau.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathlu llwyddiannau timoedd Rygbi Byddar Cymru

Nos Fawrth, cafwyd cyfle i groesawu timoedd Rygbi dynion a merched Cymru i’r Senedd.

Yn gynharach eleni, fe wnaeth y ddau dim ennill Cwpan Rygbi Saith Bob Ochr Byddar y Byd yn yr Ariannin. Llwyddiant anhygoel a bendant gwerth dathlu. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt a’r hyfforddwyr.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathlu 15 mlynedd o Gymru yn Genedl Masnach Deg!

Mae mis Gorffennaf yn nodi 15 mlynedd ers i Gymru ddod yn Genedl Masnach Deg gyntaf y byd!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun lliniaru llifogydd Pentre

Dw i wedi ymgyrchu’n frwd i sicrhau cefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd ers cael fy ethol yn Aelod o’r Senedd. Mae’r pwysau gwleidyddol gen i a grŵp Plaid Cymru yn y Senedd wedi llwyddo i ennill llawer o gonsesiynau a mwy o gefnogaeth ariannol i gynlluniau llifogydd ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Banc bwyd Taf-Elái a chefnogaeth i deuluoedd

Yn ddiweddar, ces gyfle i ymweld â Banc Bwyd Taf-Elái ac i gwrdd ag Andrew a'i dîm ymroddedig o wirfoddolwyr. Yn ystod ein cyfarfod, buom yn trafod yr heriau y mae'r banciau bwyd yn eu hwynebu wrth ateb y galw mawr am eu gwasanaeth. Roedd yn dorcalonnus clywed am yr effaith ddinistriol y mae'r argyfwng costau byw yn ei chael ar bobl o bob oed, a faint o unigolion a theuluoedd sydd methu bwydo eu hunain a’u teuluoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathlu 75 mlynedd o'r GIG yng Nghymru a brwydro dros ei ddyfodol

Wrth i Gymru ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), mae’r Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi talu teyrnged heddiw i staff rheng flaen ymroddedig sydd wedi darparu gwasanaeth a gofal amhrisiadwy ar hyd y blynyddoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathlu Gweithredu Cymunedol

Braf oedd mynychu lansiad Planed Ponty yn Yma ym Mhontypridd. Mae'n wych gweld beth all ddigwydd pan ddaw'r gymuned at ei gilydd i wneud newid cadarnhaol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan wedi'i phenodi yn Llefarydd Plaid Cymru dros Addysg, y Gymraeg, a Diwylliant

Mae Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, wedi’i phenodi yn llefarydd Plaid Cymru dros Addysg, y Gymraeg a Diwylliant. Yn ogystal â’r rôl hon, mae Ms Fychan hefyd wedi ei phenodi’n Rheolwr Busnes Grŵp y Senedd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

A oes gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol fynediad cyfartal at addysg?

Oes gennych chi neu rywun rydych yn adnabod blentyn gyda anghenion dysgu ychwanegol? Os felly, hoffwn glywed gennych. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Tystiolaeth i'r adolygiad o adroddiadau adran 19 Llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru i Lifogydd eithafol

Mae llifogydd yn effeithio ar gymunedau ledled Cymru. Yng Nghanol De Cymru, rydym wedi gweld yr effaith ddinistriol y gall llifogydd ei gael ar gartrefi, busnesau, ac isadeiledd cyhoeddus. Fel aelod o'r Senedd, rwy'n ymroddedig i sefyll fyny dros drigolion a brwydro am atebion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd