Newyddion

Heledd Fychan AS yn creu rôl newydd i gefnogi cymunedau

Ken Moon i ymuno â thîm Heledd Fychan

Fel ymateb i’r bygythiad difrifol i ddyfodol ein cymunedau a achoswyd gan Newid Hinsawdd, mae Heledd Fychan AS wedi creu rôl newydd ac unigryw yn ei thîm o staff cymorthwyol. Bydd y Cydlynydd Dyfodol Cynaliadwy yn cefnogi Heledd wrth ei gwaith gyda chymunedau ledled Canol De Cymru sy'n ymwneud â chreu dyfodol cynaliadwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gofal Galar Cymru

Wythnos diwethaf, cefais bleser o gyfarfod â Kyle a Jodie a'u tîm o wirfoddolwyr yn Gofal Galar Cymru/Grief Support Cymru. Roedd y tîm ymroddedig i gyd yn brysur yn cefnogi eu cleientiaid, ac roedd yn wych i weld nhw wrth eu gwaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Atebolrwydd yn hanfodol yn Sgandal Mamolaeth Cwm Taf

Ddoe (dydd Mawrth 5 Hydref), ymatebodd Heledd Fychan AS yn y Senedd i’r adroddiad diweddaraf gan banel annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â’r sgandal mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Mwy o Gymorth i Ddioddefwyr Llifogydd

Bore yma (5 Hydref 2021), ymwelodd Heledd Fychan AS dros Ganol De Cymru â rhai o'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt dros nos gan lifogydd.

Ar ôl derbyn degau o negeseuon gan bobl oedd wedi dioddef llifogydd neu oedd yn poeni y byddent yn dioddef llifogydd, roedd Heledd allan yn curo drysau ym Mhontypridd, Cilfynydd a Rhydyfelin i weld y difrod gyda'i llygaid ei hun ac i drafod gyda'r preswylwyr a busnesau unrhyw gefnogaeth oedd ei hangen arnynt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Agoriad Swyddfa Ranbarthol ym Mhontypridd

Dydd Sadwrn 2 Hydref, agorodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Blaid Cymru ei swyddfa ranbarthol yng nghanol tref Pontypridd.

Yn gwmpeini iddi oedd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, ac actifyddion lleol o bob rhan o'r rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Protest yn Erbyn Tlodi

 

Neithiwr, cymerodd Heledd Fychan AS ran mewn protest yn erbyn cael gwared ar y codiad o £20 i Gredyd Cynhwysol a drefnwyd gan Cynulliad y Werin Cymru, Cangen Unite Community Cardiff & Area a Cynulliad y Werin Caerdydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Cyhoeddus Nantgarw – Cofrestrwch heddiw!

Mae Heledd Fychan - Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru - wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus yn Nantgarw ar 13 o Hydref. Bydd y cyfarfod yng Ngholeg y Cymoedd, rhang 7pm a 8:30pm.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Ysgolion RhCT

Heddiw, mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried newidiadau i rai ysgolion yn RhCT. Bydd rhain yn cael eu trafod mewn cyfarfod Cabinet yr wythnos nesaf (dydd Llun 4 Hydref).
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codi mwg i gefnogi Bore Coffi Macmillan

Fel arfer, mae Bore Coffi blynyddol Macmillan yn gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu rhoi i helpu i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser

Mae'r arian sy’n cael ei godi yn helpu i ariannu gwasanaethau Macmillan i sicrhau bod pobl â chanser yn gallu cael y cymorth corfforol, emosiynol ac ariannol sydd ei angen arnynt.

Fel cynifer o elusennau, mae Macmillan wedi gweld gostyngiad enfawr yn ei incwm codi arian o ganlyniad uniongyrchol i effaith barhaus Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Werdd Pontypridd

Rydym hanner ffordd drwy Wythnos Werdd Pontypridd, sydd yn rhan o ymgyrch ehangach ar draws y DU i ddathlu gweithredu ar Newid Hinsawdd.

Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi ei drefnu gan grwpiau cymunedau lleol a actifyddion o bob oed. Maent i gyd yn unedig ac yn benderfynol eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth ac ysbrydoli eraill i ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur. Yn anffodus, i drigolion Pontypridd a’i chymunedau cyfagos, mae’r argyfwng hwn yn real iawn ac ar feddyliau pawb yn dilyn llifogydd dinistriol Chwefror 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd