Newyddion

“MAE’N SECTOR ADDYSG UWCH MEWN ARGYFWNG” – HELEDD FYCHAN AS Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru am gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol prifysgolion Cymru

Mae Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg wedi ysgrifennu ar frys at Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, yn galw am adolygiad brys i gyflwr addysg uwch yng Nghymru, yn dilyn adroddiadau pryderus gan Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd am bwysau ariannol a allai arwain at golli swyddi.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

TIPIAU GLO ANNIOGEL YN 'ATGOF DYDDIOL O'R RHEIBIO HANESYDDOL' O GYMUNEDAU CYMRU, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DU i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen domenni glo yn ddiogel

Mae data diweddar (Tachwedd 2023) yn dangos bod 81 o domenni glo anniogel ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Casglwyd y wybodaeth gan y Tasglu Diogelwch Tomenni Glo, a sefydlwyd ar ôl tirlithriad mewn hen domen lo yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, ym mis Chwefror 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

HELEDD FYCHAN AS YN GALW AM FYNEDIAD CYFARTAL I ADDYSG I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi gweld cynnydd yn nifer yr etholwyr sy’n dweud wrthi eu bod yn brwydro i sicrhau addysg addas i’w plant sydd gyda anghenion dysgu ychwanegol. Arweiniodd hyn at Heledd i gynnal arolwg ac yna cynhyrchu adroddiad oedd yn cynnwys y profiadau torcalonnus a dewr a rannwyd gyda hi. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn mynegi pryder ynghylch y newyddion bod dros 100 o swyddi yn y fantol yn Rhondda Cynon Taf

Yn dilyn y newyddion bod Everest wedi cael eu rhoi yn nwylo’r gweinyddwyr gan roi dros 100 o swyddi yn Rhondda Cynon Taf yn y fantol, mae Aelod Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru, Heledd Fychan, wedi mynegi ei phryder ac wedi annog Llywodraeth Cymru i roi cymorth i’r rhai sydd wedi eu heffeithio. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn gwrando ar bryderon y gymuned mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar.

Cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, ei chyfarfod cymunedol diweddaraf yn y Porth yr wythnos diwethaf (22ain o Ebrill). Cododd trigolion Porth lawer o faterion a phryderon am faterion lleol, trafnidiaeth gyhoeddus, a gwasanaethau iechyd a gofal. Roedd materion yn amrywio o gyflwr y palmant lleol a baw cŵn i bryderon am gyfnewidfa newydd y Porth a diffyg toiledau cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cymryd rhan yn rhaglen Leonard Cheshire My Voice My Choice.

Diolch yn fawr i Josh Reeves a LCCymru am drefnu sesiwn holi ac ateb gwych yng nghanolfan gymunedol Maerdy heddiw.
Mae gennym lawer o waith i’w wneud i sicrhau bod ein cymunedau yn gwbl hygyrch i bobl ag anableddau. Rwy'n edrych ymlaen i gefnogi’r holl ymgyrchoedd drafodwyd heddiw i greu newid gwirioneddol.
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn beirniadu Arweinydd Llafur Cyngor Caerdydd am feio staff Sain Ffagan am heriau Amgueddfa Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Heledd Fychan AS, wedi beirniadu Arweinydd Llafur Cyngor Caerdydd, Huw Thomas, a wnaeth sylwadau "sarhaus a di-sail" neithiwr yn beio staff a Sain Ffagan am heriau sylweddol yr Amgueddfa Genedlaethol.

Wrth siarad ar raglen Y Byd Yn Ei Le ar S4C nos Iau, tynnodd Huw Thomas sylw at y ffaith bod dros £30 miliwn wedi ei wario ar brosiect Sain Ffagan tua phum mlynedd yn ôl, gan ychwanegu y byddai uwch reolwyr yn yr Amgueddfa wedi bod yn ymwybodol o 'issues' ar y pryd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweledigaeth ar gyfer addysg Gymraeg i bawb yn cael ei lansio

Yr wythnos hon yn y Senedd nodais sesiwn friffio lle lansiodd Cymdeithas yr Iaith waith ystadegol yn dangos llwybr cynnydd i sicrhau addysg Gymraeg i bawb erbyn 2050.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

RHAGRITH STARMER YN AGORED WRTH I LLAFUR PEIDIO ‘MALIO DIM AM DDIWYLLIANT’ YNG NGHYMRU

Mae 25 blynedd o reolaeth Llafur yng Nghymru wedi arwain at y sector diwylliant yn cael eu torri i’r briw, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio, oni bai bod Llywodraeth Cymru'n cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng sy'n wynebu'r sector diwylliant, fod Cymru mewn perygl o golli ei chof cenedlaethol.

Daw sylwadau Heledd Fychan ar ôl i'r Prif Weinidog heddiw (15 Ebrill 2024) amddiffyn toriadau i'r gyllideb ddiwylliant wedi cyhoeddiad bod Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd mewn perygl o gau, yn ogystal â 90 o swyddi’n cael eu colli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cyfarfod ag ymgyrchwyr sy'n ceisio achub canolfan chwaraeon Colcot a Buttrills Fields

\

Yn ddiweddar, cefais gyfle i ymweld â Chanolfan Chwaraeon Colcot a chaeau Buttrills a chwrdd â Michael, un o'r trigolion lleol sy'n ymgyrchu yn erbyn cynlluniau Cyngor Bro Morgannwg i ddymchwel y cyfleusterau cymunedol hyn a rhoi tai yn eu lle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd