Newyddion

Heledd Fychan AS yn noddi digwyddiad gyda Banc Bwyd Caerdydd

Roeddwn yn falch o noddi Banc Bwyd Trussell Trust yn y Senedd heddiw. Wrth inni barhau i ymgyrchu dros ddyfodol heb fanciau bwyd, maent yn darparu cymorth hanfodol i unigolion a theuluoedd yng Nghymru.  

Mae tlodi yn ddewis gwleidyddol, ac mae angen gweld gweithredu gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i sicrhau nad oes angen banc bwyd ar neb. Mae angen i ni flaenoriaethu pobl.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Heledd Fychan AS yn ymuno â disgyblion ar eu milltir dyddiol

Am ffordd wych i ddechrau'r diwrnod ysgol. Diolch i Ysgol Gynradd Trallwng am y gwahoddiad i gymryd rhan yn y Filltir Ddyddiol.

Mae’r rhaglen gwych hon yn annog plant i fod yn actif a dechrau’r diwrnod ar nodyn cadarnhaol. Roedd yn ysbrydoledig gweld pa mor gyffrous ac egnïol oedd y disgyblion yn barod ar gyfer gweddill y diwrnod ysgol. Fe enillon nhw wobr hefyd am eu hymrwymiad i Filltir y Dydd. Da iawn pawb!

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i anrhydeddu'r addewid i gymuned a rhoi diwedd ar chwarela yng Nghraig yr Hesg

Ddoe (Dydd Mercher 26) galwodd Heledd Fychan, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar unwaith i fynd i’r afael â’r materion a achosir gan chwarela yng Nghraig yr Hesg.

Mae Chwarel Craig yr Hesg, sy’n cael ei rhedeg  gan Heidelberg Materials ac a leolir ger Pontypridd a Glyncoch, wedi bod yn destun cynnen sylweddol i drigolion lleol. Mae’r gymuned wedi bod yn lleisio eu gwrthwynebiad i’w gweithrediad parhaus a’r ehangu arfaethedig ond er gwaethaf hyn, anwybyddodd Llywodraeth Cymru wrthwynebiadau gan y gymuned leol a chyngor Rhondda Cynon Taf a rhoi caniatâd i’r chwarel barhau ac ehangu. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID CYMRU YN GALW I DDIDDYMU RÔL YSGRIFENNYDD GWLADOL CYMRU

“Rydyn ni'n ei ddisgwyl gan y Torïaid wrth gwrs, ond mae'n ymddangos bod Llafur hefyd wedi troi eu cefn ar ddatganoli ac ewyllys y Senedd” meddai Plaid Cymru

 

Mae Plaid Cymru heddiw (dydd Mercher 26 Mehefin 2024) yn gosod cynnig gerbron y Senedd yn galw i ddiddymu rôl Ysgrifennydd Gwladol Cymru, gan nodi dylid trosglwyddo ei swyddogaethau i Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Geidwadol y DU wedi ymosod ar ddatganoli ers tro, gan ddefnyddio swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol i gwestiynu ewyllys y Senedd. Yn ôl Plaid Cymru, bydd hyn yn parhau o dan Lywodraeth Lafur y DU, gan ddweud bod y rôl wedi dyddio.

Yr wythnos diwethaf, mewn cyfweliad ar raglen S4C Y Byd yn ei Le, fe wnaeth Ysgrifennydd Gwladol Cysgodol Cymru, Jo Stevens, wfftio ewyllys y Senedd a dangos agwedd ddirmygus tuag at ddatganoli. Yn ystod y cyfweliad, gwadodd Stevens fodolaeth HS2 ac felly'r £4bn sy'n ddyledus i Gymru, a gwawdiodd ddatganoli cyfiawnder a phlismona i Gymru fel "ffidlo o gwmpas gyda strwythurau a systemau".

Mae'r Senedd wedi cyrraedd consensws trawsbleidiol ers tro y dylid rhoi biliynau yn ôl i Gymru o brosiect HS2 Lloegr - wedi'i labelu yn brosiect 'Cymru a Lloegr’ er nad oes modfedd o drac yng Nghymru.

 

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogi iechyd meddwl mamau

Roedd yn hyfryd gallu noddi sesiwn galw heibio gyda Katy, Suzanne a Donna o Mothers Matter i hyrwyddo a dod ag ymwybyddiaeth i’r gwaith gwych y maent yn ei wneud ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt i gefnogi menywod a’u teuluoedd yn ystod cyfnod cyn ac ar ôl geni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch teithwyr a chyfleusterau ar Fetro De Cymru

Mewn cwestiwn diweddar i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Drafnidiaeth, Ken Skates, fe wnaeth Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru Heledd Fychan fynegi pryderon am ddiogelwch teithwyr, glendid gorsafoedd, ac argaeledd cyfleusterau toiled ar fflyd newydd Metro De Cymru.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn pleidleisio Dim Hyder yn Vaughan Gething, Prif Weinidog Llafur Cymru

Heddiw, cefnogodd mwyafrif o Aelodau’r Senedd gynnig diffyg hyder yn Vaughan Gething, Prif Weinidog Cymru. Mae'r bleidlais hon yn dangos bod pryderon difrifol am ei arweinyddiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diweddariad Senedd

Fel y bydd llawer ohonoch yn ymwybodol ddechrau'r mis hwn daeth Plaid Cymru â'i Cytundeb Cydweithio i ben gyda  Llywodraeth Lafur Cymru.  Rwy'n falch o'r hyn a gyflawnwyd drwy'r Cytundeb Cydweithio dros y ddwy flynedd ddiwethaf megis prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd, ehangu'r cynnig gofal plant am ddim i filoedd yn fwy o deuluoedd, cymryd camau i fynd i'r afael â'r argyfwng tai, camau i ddiogelu'r Gymraeg a mwy. Byddwn bob amser yn cydweithio pan allwn i gyflawni ar gyfer ein cymunedau. Ond mae'r amser wedi dod i'r cytundeb ddod i ben. Ers cymryd yr awenau fel Prif Weinidog Cymru, mae Vaughan Gething eisoes wedi penderfynu gohirio polisïau pwysig fel diwygio'r dreth gyngor oedd i fod i gefnogi'r teuluoedd tlotaf yn ein cymuned. Mae hefyd wedi colli ymddiriedaeth fy hun a llawer o bobl eraill trwy fethu â thalu yn olrhodd o £200,000 i'w ymgyrch arweinyddiaeth gan gwmni a gafwyd yn euog o droseddau amgylcheddol. Mae angen Llywodraeth Cymru y gallwn ymddiried ynddo a fydd minnau a fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru yn parhau i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar bob penderfyniad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“MAE’N SECTOR ADDYSG UWCH MEWN ARGYFWNG” – HELEDD FYCHAN AS Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru am gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol prifysgolion Cymru

Mae Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg wedi ysgrifennu ar frys at Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, yn galw am adolygiad brys i gyflwr addysg uwch yng Nghymru, yn dilyn adroddiadau pryderus gan Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd am bwysau ariannol a allai arwain at golli swyddi.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

TIPIAU GLO ANNIOGEL YN 'ATGOF DYDDIOL O'R RHEIBIO HANESYDDOL' O GYMUNEDAU CYMRU, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DU i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen domenni glo yn ddiogel

Mae data diweddar (Tachwedd 2023) yn dangos bod 81 o domenni glo anniogel ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Casglwyd y wybodaeth gan y Tasglu Diogelwch Tomenni Glo, a sefydlwyd ar ôl tirlithriad mewn hen domen lo yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, ym mis Chwefror 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd