Newyddion

Heledd Fychan yn ymuno â Gwirfoddolwyr y Groes Goch Brydeinig yn lansiad tîm gwirfoddoli brys pwrpasol newydd yn Rhondda Cynon Taf

Ddydd Sadwrn (11 Tachwedd) mynychodd Heledd Fychan Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru lansiad tîm gwirfoddolwyr ymroddedig newydd y Groes Goch Brydeinig. Gan weithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, byddant yn darparu cymorth i bobl sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng ar draws Rhondda Cynon Taf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

PLAID CYMRU YN GALW AR HSBC I WRTHDROI'R PENDERFYNIAD I DDIDDYMU EI GWASANAETH FFÔN CYMRAEG

Mae Plaid Cymru wedi galw ar HSBC i wrthdroi eu penderfyniad i ddiddymu'r gwasanaeth ffôn iaith Gymraeg.

Rhoddwyd gwybod i wleidyddion am benderfyniad y banc trwy lythyr ar fore Mercher, 8 Tachwedd.

Wrth ymateb i’r penderfyniad, cyflwynodd Plaid Cymru cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru yn y Senedd, cysylltu ar frys â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, a hefyd galw am gyfarfod brys gyda HSBC yn San Steffan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

HELEDD FYCHAN AS YN CEFNOGI HER PASBORT GŴYL AMGUEDDFEYDD CYMRU WEDI’I LLWYDDIANT YNG NGHANOL DE CYMRU

Mae AS Plaid Cymru, Heledd Fychan, yn annog teuluoedd ar draws Canol De Cymru i gymryd rhan yn yr Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru newydd sbon, ar ôl ei lansiad llwyddiannus yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni. Mae'r Ŵyl, sy'n cael ei chynnal rhwng 28 Hydref a 5 Tachwedd, yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a'i nod yw hyrwyddo amgueddfeydd a’r nifer sydd yn eu ymweld.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Crynodeb o'r Rhwydwaith costau byw

Wrth i'r gaeaf agosáu, mae llawer o aelwydydd eisoes yn cael trafferth gyda chostau byw uchel. Mae llawer yn ei chael hi’n anodd fforddio’r hanfodion, gyda rhentwyr, pobl ag anableddau, teuluoedd â phlant o dan 18 oed, a’r rhai sy’n dibynnu ar fudd-daliadau yn cael eu taro’r galetaf.

Yn ddiweddar cynhaliais fy mhumed digwyddiad rhwydweithio costau byw. Diolch yn fawr iawn i'r holl sefydliadau a grwpiau cymunedol a fynychodd ac yn enwedig y siaradwyr o Fanc Bwyd Pontypridd a Chyngor Glan yr Afon a Rheoli Arian Cymru a’r Siop Rhannu Cymunedol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw am weithredu brys ar wasanaethau rheilffyrdd Cymru

Mewn ymateb i’r problemau parhaus gyda gwasanaethau rheilffyrdd Cymru, cynhaliodd Plaid Cymru ddadl hollbwysig yn y Senedd Dydd Mercher (25 Hydref) , gan annog llywodraeth Cymru yn daer i weithredu ar frys. Er gwaethaf ple angerddol aelodau Plaid Cymru, gwrthodwyd y cynnig. Bydd cymudwyr a thrigolion De Cymru, yn enwedig yn y Rhondda, yn siomedig iawn gyda hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub ein Meddygfeydd

Mynychais gyfarfodydd cyhoeddus ynghylch y posibilrwydd o gau dau bractis Taff Vale: un yng Nghilfynydd a’r llall yn Ynysybwl. Mae’r teimlad ymysg trigolion yn glir – mae’r meddygfeydd hyn yn achubiaeth i’r cymunedau hyn. Bydda’i cau'r un o'r canghennau hyn yn cael effaith ddinistriol ar y rhai sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd sicrhau apwyntiadau. Byddaf yn gweithio’n agos gyda ein cynghorwyr lleol Paula Evans, Amanda Ellis a Hywel Gronow i sicrhau ein bod yn archwilio pob opsiwn ac yn brwydro i achub y meddygfeydd hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad gyda Ysgol Gynradd y Rhigos

Yn dilyn cyhoeddi ymgynghoriad gan Gyngor RhCT yn cynnig cau'r ysgol, ymwelodd Heledd Fychan AS gyda Ysgol Gynradd y Rhigos yn ddiweddar, gan gyfarfod â staff a disgyblion.

Yn ystod yr ymweliad, siaradodd Ms Fychan â Chadeirydd y Llywodraethwyr, staff a dysgwyr a gweld gyda’i llygad ei hun pa mor arbennig yw ysgol, a pham mae rhieni a’r gymuned leol wedi lansio ymgyrch i achub yr ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

500 o Weithwyr yn Colli Swyddi yn y Rhondda

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y byddai bron i 500 o weithwyr yn safleoedd UK Windows and Doors yn Nhreorci, Trewiliam, Llwynypia, a Ffynnon Taf yn colli eu swyddi. Mae'r newyddion hwn yn gwbl ddinistriol i'r gweithwyr a'u teuluoedd mor agos at y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BETH AM GOFFI – HELEDD FYCHAN MS YN CODI MWG I GEFNOGI BORE COFFI MACMILLAN

Ymunodd Heledd FychanAS â staff a gwirfoddolwyr Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd i nodi digwyddiad codi arian Bore Coffi blynyddol yr elusen.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddarganfod mwy am sut mae Macmillan yng Nghymru yn cefnogi pobl sy'n byw gyda chanser, yn ogystal â chyfarfod â gwirfoddolwyr ysbrydoledig, codwyr arian a gweithwyr proffesiynol Macmillan.

Eleni, mae'r elusen ganser yn dathlu ei 33ain Bore Coffi Macmillan blynyddol sy'n gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu codi mewn digwyddiadau sy’n cael eu trefnu mewn cartrefi, ysgolion, gweithleoedd a mannau cymunedol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddi mewn Chwaraeon Cymunedol: Cyfarfod Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru

Cefais y pleser o gyfarfod â Phrif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru yn y Senedd yr wythnos hon. Roedd yn gyfle cyffrous i drafod dyfodol chwaraeon cymunedol a'r buddsoddiadau sy'n cael eu rhoi i'w gefnogi.

Roedd yn wych clywed am y buddsoddiad o £885,182 gan Gronfa Cymru Actif ar gyfer y cyfnod 2022-23, sydd wedi bod o fudd i glybiau chwaraeon cymunedol yng Nghanol De Cymru. Mae’r cyllid sylweddol hwn yn cael effaith gadarnhaol ar fentrau chwaraeon yn y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd