Newyddion

Heledd Fychan AS yn galw am weithredu brys ar wasanaethau rheilffyrdd Cymru

Mewn ymateb i’r problemau parhaus gyda gwasanaethau rheilffyrdd Cymru, cynhaliodd Plaid Cymru ddadl hollbwysig yn y Senedd Dydd Mercher (25 Hydref) , gan annog llywodraeth Cymru yn daer i weithredu ar frys. Er gwaethaf ple angerddol aelodau Plaid Cymru, gwrthodwyd y cynnig. Bydd cymudwyr a thrigolion De Cymru, yn enwedig yn y Rhondda, yn siomedig iawn gyda hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub ein Meddygfeydd

Mynychais gyfarfodydd cyhoeddus ynghylch y posibilrwydd o gau dau bractis Taff Vale: un yng Nghilfynydd a’r llall yn Ynysybwl. Mae’r teimlad ymysg trigolion yn glir – mae’r meddygfeydd hyn yn achubiaeth i’r cymunedau hyn. Bydda’i cau'r un o'r canghennau hyn yn cael effaith ddinistriol ar y rhai sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd sicrhau apwyntiadau. Byddaf yn gweithio’n agos gyda ein cynghorwyr lleol Paula Evans, Amanda Ellis a Hywel Gronow i sicrhau ein bod yn archwilio pob opsiwn ac yn brwydro i achub y meddygfeydd hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad gyda Ysgol Gynradd y Rhigos

Yn dilyn cyhoeddi ymgynghoriad gan Gyngor RhCT yn cynnig cau'r ysgol, ymwelodd Heledd Fychan AS gyda Ysgol Gynradd y Rhigos yn ddiweddar, gan gyfarfod â staff a disgyblion.

Yn ystod yr ymweliad, siaradodd Ms Fychan â Chadeirydd y Llywodraethwyr, staff a dysgwyr a gweld gyda’i llygad ei hun pa mor arbennig yw ysgol, a pham mae rhieni a’r gymuned leol wedi lansio ymgyrch i achub yr ysgol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

500 o Weithwyr yn Colli Swyddi yn y Rhondda

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y byddai bron i 500 o weithwyr yn safleoedd UK Windows and Doors yn Nhreorci, Trewiliam, Llwynypia, a Ffynnon Taf yn colli eu swyddi. Mae'r newyddion hwn yn gwbl ddinistriol i'r gweithwyr a'u teuluoedd mor agos at y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

BETH AM GOFFI – HELEDD FYCHAN MS YN CODI MWG I GEFNOGI BORE COFFI MACMILLAN

Ymunodd Heledd FychanAS â staff a gwirfoddolwyr Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd i nodi digwyddiad codi arian Bore Coffi blynyddol yr elusen.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i ddarganfod mwy am sut mae Macmillan yng Nghymru yn cefnogi pobl sy'n byw gyda chanser, yn ogystal â chyfarfod â gwirfoddolwyr ysbrydoledig, codwyr arian a gweithwyr proffesiynol Macmillan.

Eleni, mae'r elusen ganser yn dathlu ei 33ain Bore Coffi Macmillan blynyddol sy'n gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu codi mewn digwyddiadau sy’n cael eu trefnu mewn cartrefi, ysgolion, gweithleoedd a mannau cymunedol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddi mewn Chwaraeon Cymunedol: Cyfarfod Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru

Cefais y pleser o gyfarfod â Phrif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd Chwaraeon Cymru yn y Senedd yr wythnos hon. Roedd yn gyfle cyffrous i drafod dyfodol chwaraeon cymunedol a'r buddsoddiadau sy'n cael eu rhoi i'w gefnogi.

Roedd yn wych clywed am y buddsoddiad o £885,182 gan Gronfa Cymru Actif ar gyfer y cyfnod 2022-23, sydd wedi bod o fudd i glybiau chwaraeon cymunedol yng Nghanol De Cymru. Mae’r cyllid sylweddol hwn yn cael effaith gadarnhaol ar fentrau chwaraeon yn y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw am fwy o gefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd.

Ddydd Mawrth 13 Medi, trafodwyd adolygiad annibynnol yr Athro Elwen Evans KC o adran 19 llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru am lifogydd eithafol yn ystod gaeaf 2020 a 2021 yn y Senedd. 

Wedi'i sicrhau fel rhan o fytundeb cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, Mae’r adolygiad hwn yn gam pwysig i wella’r gwaith o reoli perygl llifogydd, gan gynnwys yr ymateb i achosion o lifogydd a’u canlyniadau, ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn codi pryderon am barc ynni gwynt arfaethedig yn Ne Cymru

Mae Bute Energy am geisio adeiladu Parc Ynni o'r enw Twyn Hywel ar y ffin rhwng Caerffili a Rhondda Cynon Tâf. Y cynnig yw gosod 14 o dyrbinau 200m o uchder ar hyd mynydd Eglwysilan a Llanfabon, uwchben Cilfynydd a lawr i gyfeiriad Senghennydd.

Mae llawer o drigolion wedi cysylltu â mi i fynegi eu pryderon a’u gofidiau am y datblygiadau arfaethedig felly rwyf wedi cyflwyno’r rhain mewn ymateb i gorff Llywodraeth Cymru, Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) heddiw. Gallwch ddarllen hwn yma. Os hoffech chi ddweud eich dweud am y cynlluniau, fe welwch nhw yma. I ddanfon eich ymateb cysylltwch â:[email protected]

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymateb i'r newyddion diweddaraf am goncrit diffygiol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrch i achub unig feddygfa Feddyg Teulu Clifynydd

Yn ddiweddar, ysgrifennais lythyr at y bwrdd iechyd yn mynegi fy mhryderon ynghylch cau'r unig feddygfa yng Nghilfynydd. Mae'r gangen hon o Feddygfa Dyffryn Taf yn achubiaeth hanfodol i lawer o breswylwyr, yn enwedig yr henoed sy'n dibynnu'n llwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd