Newyddion

Ffurflen Cwyno am Fysiau Rwan yn Fyw

Gan bod nifer ohonoch wedi cysylltu dros y misoedd diwethaf ynglŷn â phroblemau gyda’ch  gwasanaeth bws lleol, rwyf wedi creu adran arbennig ar fy ngwefan lle gallwch adael i mi wybod ar unwaith os oes unrhyw broblem.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gardd Gymunedol Trehafod

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Gardd Gymunedol Trehafod. Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi cymryd drosodd rhedeg y parc lleol / ardal gymunedol, ac fe agorodd ar 31 Gorffennaf.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch: Fy 100 diwrnod cyntaf

Mae heddiw yn nodi 100 diwrnod ers i mi gael fy ethol i fod yn Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru.

Wrth edrych yn ôl ar yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'n amhosib cyfleu pa mor falch ydw i o gael y cyfle i’ch cynrychioli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd

Mae’n Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd - a’r thema eleni yw ‘Plotio ar gyfer y Dyfodol’ 

Thema sy'n dathlu cynaliadwyedd. 

Roedd yn anrhydedd ymweld â Rhandir Pritchard Street yn Tonyrefail a chlywed gan Caryl a Rhys, preswylwyr sydd wedi bod yn tyfu ar y rhandir ers 18 mlynedd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae angen achub bywydau nawr a chytuno i Frechlyn y Bobl!”

needleAr hyn o bryd yng Nghymru, gall deimlo fel bod diwedd y pandemig yn agosaj, ond i lawer o lefydd ledled y byd mae'r pandemig yn gwaethygu.

Er ein bod ni i gyd wedi mwynhau gwylio'r Ewros nol ym mis Mehefin, yn Uganda, roedd eu stadiwm pêl-droed cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio fel ysbyty maes i drin cleifion COVID.

Fe wnaeth nifer yr achosion o COVID gynyddu’n sylweddol hefyd, o 1000 y cant ym mis Mehefin, gyda dim ond 4,000 o bobl allan o boblogaeth o 45 miliwn wedi derbyn dau ddos o’r brechlyn. Mae'r diffyg angheuol o frechlynnau yn stori sy'n cael ei ailadrodd ar draws y byd, enwedig mewn gwledydd incwm isel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Safon gwasanaethau bws is-raddol yn effeithio ar ein cymunedau

Safle BwsYn ddiweddar, cynhaliais arolwg am wasanaethau bysiau lleol, ar ôl derbyn nifer o gwynion gan breswylwyr sy'n byw yn ardal ehangach Pontypridd.  Ar ôl codi’r pryderon hyn yn y Senedd o’r blaen, roeddwn i eisiau darganfod mwy am sut mae preswylwyr yn teimlo am y gwasanaeth a’r modd y mae gwasanaethau hwyr neu ddiffyg gwasanaeth yn effeithio  arnyn nhw.

Mae 74% o'r rhai a ymatebodd yn nodi bod y gwasanaeth yn annibynadwy a ddim yn cynnig gwerth am arian.  Nodwyd bod hyn yn cael effaith amlwg ar eu bywydau.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pyllau padlo yn RhCT yn ailagor dros yr haf

Yn dilyn amser heriol i bob un ohonom, roedd yn hyfryd ymweld â'r pyllau padlo a'u gwirfoddolwyr ym Mhenygraig a Treorci ddoe.

Roedd yn wych gweld pawb yn mwynhau'r pyllau a gweld a chlywed pa mor boblogaidd oeddynt gyda pobl o bob oed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am bwll nofio maint Olympaidd i ogledd Cymru

pwllMae chwe aelod o dîm Nofio Cymru wedi ennill lle yn y Gemau Olympaidd eleni – record newydd

 Fe allai pwll maint Olympaidd yng ngogledd Cymru greu mwy o gyfleoedd i nofwyr yn yr ardal, mae Plaid Cymru yn dweud.

Bydd seremoni agoriadol gemau Olympaidd Tokyo yn cael ei chynnal heddiw, gan ddechrau cystadleuaeth sy'n cynnwys record o chwe nofiwr o Gymru.

Dathlodd llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS y llwyddiant, gan nodi bod gwylio athletwyr o Gymru yn "dod â ni at ein gilydd yn ein balchder dros Gymru" fel y dangoswyd gan Bencampwriaeth Ewropeaidd UEFA yn gynharach yr haf hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Wythnosol 9 Gorffenaf 2021

Adroddiad Senedd 9 Gorffennaf 2021

Mae wedi bod yn wythnos amrywiol iawn, gyda nifer o drigolion o bob rhan o'r rhanbarth yn cysylltu am ystod eang o faterion gwahanol. Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i'r Senedd dorri am yr haf, rwyf yn ceisio cael cyfleoedd i godi pethau'n uniongyrchol gyda Gweinidogion. Mae pwyllgorau hefyd yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos nesaf, a cadarnhawyd y byddaf yn aelod o'r Pwyllgor Diwylliant, Iaith Gymraeg, Cyfathrebu, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ogystal â'r Pwyllgor Safonau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd yn gofyn i ail-agor Canolfan Iâ Cymru

Mae Heledd Fychan AS wedi gofyn i'r llywodraeth i edrych eto ar y penderfyniad i gadw Canolfan Iâ Cymru ar gau. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd