Newyddion

Angen Gweithredu Brys ar Domenni Glo

Yn dilyn cyhoeddi heddiw’r ffigyrau o ran lleoliad y 327 o domenni glo risg uchel yng Nghymru ar lefel awdurdod lleol, mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Heledd Fychan wedi galw am gyhoeddi’r union leoliadau ac i gamau brys gael eu cymryd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae'r amser i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a Natur yn awr

Roedd yn wych cwrdd â ymgyrchwyr hinsawdd ar risiau'r Senedd heddiw. 

Mae’r argyfwng Hinsawdd a Natur y mater pwysicaf rydym yn ei wynebu, ac roedd yn cynhesu'r galon clywed am yr holl waith anhygoel y maent yn ei wneud mewn cymunedau ledled Cymru.

Diolch i Climate Cymru am drefni’r digwyddiad a ddod â lleisiau pobl Cymru i arweinwyr yn y Senedd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Talu i wylio rygbi yn gosod “cynsail peryglus”

Plaid Cymru yn galw am ddarlledu holl gemau rygbi Cymru yn fyw ar S4C

Cadarnhawyd na fydd cefnogwyr rygbi Cymru yn gallu gwylio gemau rhyngwladol Cymru yn yr hydref ar deledu am ddim. Dim ond ar Amazon Prime y bydd gemau'n cael eu darlledu'n fyw, sy'n eistedd y tu ôl i wal dalu. 

Mae hyn yn nodi newid o gemau blaenorol, sydd wedi bod ar gael i'w gwylio'n fyw ar S4C am ddim. Y rheswm pam y gwnaed y newid yw oherwydd bydd Amazon Prime yn darparu sylwebaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canlyniadau Arolwg Yr Wythnos Werdd

Heddiw, rydym yn cyhoeddi canlyniadau ein harolwg diweddar a gynhaliwyd gennym yn ystod Wythnos Werdd Pontypridd. Roedd yn agored i bawb ar draws Rhanbarth Canol De Cymru, a hoffem ddiolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg ar-lein neu a stopiodd sgwrsio â Heledd a'r tîm yn ystod yr wythnos. Bydd eich sylwadau a'ch syniadau yn helpu i lunio gwaith Heledd yn y Senedd, a'n gwaith fel tîm yn lleol i gefnogi ein cymunedau yn yr ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod cyhoeddus Nantgarw

Ar 13 Hydref, cyfarfûm â thrigolion Nantgarw mewn Cyfarfod Cyhoeddus yng Ngholeg y Cymoedd. Roedd yn gyfarfod buddionl, ac roeddwn yn falch o glywed yn uniongyrchol gan breswylwyr eu barn ar faterion sydd yn bwysig iddynt.

Roedd llifogydd yn fater yr oedd nifer yn poeni amdano, yn dilyn effaith ddinistriol llifogydd 2020 a ddifethodd gymaint o'u cartrefi. Fe wnaethant rannu eu pryderon am y ffaith nad oeddynt dal ddim yn gwybod beth ddigwyddodd y noson honno.

Er nad yw'r adroddiad adran 19 sy'n ymchwilio i mewn i'r llifogydd yn Nantgarw wedi'i gyhoeddi eto gan Gyngor RhCT, mae'r mwyafrif o breswylwyr yn ofni na fydd hyn yn ddigon i ddeall yn iawn beth ddigwyddodd y noson honno ac yn cefnogi'n gryf yr angen am ymchwiliad annibynnol. Mae hyn hefyd yn rhywbeth mae preswylwyr ar draws RhCT yn ei gefnogi, ac rwy'n parhau i ymladd dros gyfiawnder ac atebion i bawb.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn creu rôl newydd i gefnogi cymunedau

Ken Moon i ymuno â thîm Heledd Fychan

Fel ymateb i’r bygythiad difrifol i ddyfodol ein cymunedau a achoswyd gan Newid Hinsawdd, mae Heledd Fychan AS wedi creu rôl newydd ac unigryw yn ei thîm o staff cymorthwyol. Bydd y Cydlynydd Dyfodol Cynaliadwy yn cefnogi Heledd wrth ei gwaith gyda chymunedau ledled Canol De Cymru sy'n ymwneud â chreu dyfodol cynaliadwy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gofal Galar Cymru

Wythnos diwethaf, cefais bleser o gyfarfod â Kyle a Jodie a'u tîm o wirfoddolwyr yn Gofal Galar Cymru/Grief Support Cymru. Roedd y tîm ymroddedig i gyd yn brysur yn cefnogi eu cleientiaid, ac roedd yn wych i weld nhw wrth eu gwaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Atebolrwydd yn hanfodol yn Sgandal Mamolaeth Cwm Taf

Ddoe (dydd Mawrth 5 Hydref), ymatebodd Heledd Fychan AS yn y Senedd i’r adroddiad diweddaraf gan banel annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â’r sgandal mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Mwy o Gymorth i Ddioddefwyr Llifogydd

Bore yma (5 Hydref 2021), ymwelodd Heledd Fychan AS dros Ganol De Cymru â rhai o'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt dros nos gan lifogydd.

Ar ôl derbyn degau o negeseuon gan bobl oedd wedi dioddef llifogydd neu oedd yn poeni y byddent yn dioddef llifogydd, roedd Heledd allan yn curo drysau ym Mhontypridd, Cilfynydd a Rhydyfelin i weld y difrod gyda'i llygaid ei hun ac i drafod gyda'r preswylwyr a busnesau unrhyw gefnogaeth oedd ei hangen arnynt.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Agoriad Swyddfa Ranbarthol ym Mhontypridd

Dydd Sadwrn 2 Hydref, agorodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Blaid Cymru ei swyddfa ranbarthol yng nghanol tref Pontypridd.

Yn gwmpeini iddi oedd Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price AS, ac actifyddion lleol o bob rhan o'r rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd