"Mae gennym ein timau chwaraeon, ein senedd a'n hiaith ein hunain – ni ddylem orfod ymladd dros ddarlledu gyda chenhedloedd eraill y DU" – Heledd Fychan AS

 

Mae ymgyrch Plaid Cymru i ddod â phwerau dros ddarlledu adref i Gymru gam yn nes ar ôl i banel arbenigol newydd baratoi'r ffordd ar gyfer datganoli pwerau cyfathrebu a darlledu i Gymru gael ei gyhoeddi heddiw.

Bydd y panel arbenigol, sy'n cael ei sefydlu fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, yn darparu argymhellion ac opsiynau i helpu i gryfhau cyfryngau Cymru, ac yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer fframwaith rheoleiddio effeithiol ac addas i'r diben i Gymru.

Bydd y panel yn cynghori ac yn darparu argymhellion ac opsiynau i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r ymrwymiad i greu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

Byddai cylch gwaith yr Awdurdod yn cynnwys anelu at gryfhau democratiaeth Cymru a chau'r diffyg gwybodaeth; dwyn ynghyd a chydlynu mewn ffordd strwythuredig ymdrechion presennol Llywodraeth Cymru i gryfhau'r cyfryngau yng Nghymru a datblygiadau arloesol i gefnogi'r Gymraeg yn y maes digidol megis amam.cymru; gwella amrywiaeth y cyfryngau a'r defnydd o'r Gymraeg ar bob platfform cyfryngau. Byddai hefyd yn gyfrifol am ddatblygu sylfaen dystiolaeth gref i gefnogi'r achos dros ddatganoli pwerau i Gymru.

Bydd y Panel Arbenigol yn cael ei gyd-gadeirio gan y darlledwr profiadol o Gymru Mel Doel a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones.

Mae aelodau'r panel yn cynnwys:

 

Nia Ceidiog

Dr Llion Iwan

Arwel Ellis Owen

Ceri Jackson

Dr Ed Gareth Poole

Richard Martin

Geoff Williams

Shirish Kulkarni

Carwyn Donovan

 

Wrth ymateb i gyhoeddiad panel arbenigol newydd ar ddatganoli darlledu, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y celfyddydau a diwylliant, Heledd Fychan AS,

 "Yn union fel y dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru, felly a ddylai'r penderfyniadau am faterion cyfathrebu a darlledu gael eu gwneud yma hefyd. Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu ers tro byd dros ddatganoli darlledu i Gymru, ac mae ein hymgyrchu diflino wedi bod yn allweddol i gyrraedd y garreg filltir bwysig hon heddiw.

 "Mae cael ein Hawdurdod Darlledu a Chyfathrebu ein hunain mor bwysig er mwyn gallu gwneud cynnwys yn berthnasol i ni, ac mae'r panel arbenigol hwn yn gam pwysig i ffwrdd o'r dull presennol sy'n canolbwyntio ar Lundain. Mae gennym ein timau chwaraeon ein hunain, ein senedd ein hunain a'n hiaith ein hunain – mae'n gwneud synnwyr i gael ein platfform ein hunain ar gyfer hyn.

"Ni ddylem fod yn brwydro am ofod ar lwyfan y DU gyfan pan mai'r ateb yw cael ein cyfryngau datganoledig ein hunain. Rwy'n falch iawn bod Llafur bellach wedi cytuno o'r diwedd i gefnogi ein galwadau a rhoi'r camau pwysig hyn ar waith."

 

Dywedodd yr Aelod Dynodedig Cefin Campbell:

“Mae gan hyn y potensial i fod yn ddatblygiad hanesyddol i Gymru, i roi hwb go iawn  i’n democratiaeth.  Rydym yn credu y dylai penderfyniadau am faterion darlledu a chyfathrebu yng Nghymru gael eu gwneud yng Nghymru, er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n democratiaeth genedlaethol ifanc, ein hiaith yn ogystal â bywyd cymunedol lleol yn ei holl amrywiaeth.

“Bydd sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu yn ein gwlad sy’n gallu gwarchod, arallgyfeirio a gwella ein platfformau gwasanaeth cyhoeddus lleol a chenedlaethol yn gam hollbwysig ymlaen. Mae cyfryngau lleol a chenedlaethol bywiog yn hanfodol i adlewyrchu tapestri bywyd ledled y wlad – trafod, rhoi gwybodaeth a dathlu ein holl ddiwylliannau a’n cymunedau.

“Mae ein ffordd o weithio er budd y cyhoedd yng Nghymru yn gwbl groes i ffordd o weithio Llywodraeth y DU sy'n canolbwyntio ar Lundain ac ar wneud elw ar draul pawb a phopeth. Rydym yn credu mewn dyfodol lle ceir cyfryngau lluosog, democrataidd, wedi’u gwreiddio'n lleol sy'n gwella bywyd cenedlaethol Cymru.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-06-14 16:57:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd