Digwyddiad costau byw yn trafod sut orau i gefnogi pobl sy’n dioddef

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf, cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru, a Luke Fletcher, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru, ddigwyddiad costau byw ym Mhont-y-clun. Adeiladodd hyn ar ddigwyddiad a drefnwyd gan Heledd Fychan AS yn Nhrefforest ym mis Chwefror, lle daeth sefydliadau ynghyd o wahanol rannau o ranbarth Canol De Cymru. Maen’t i gyd yn gweithio i gefnogi pobl sydd yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw.

Fel y gwyddom i gyd, mae costau cynyddol bwyd, tanwydd ac ynni yn rhoi unigolion a theuluoedd dan straen anferthol. Ffocws y digwyddiad oedd cael gwell dealltwriaeth o sut mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar sefydliadau lleol a'u defnyddwyr gwasanaeth. Roedd hefyd yn gyfle i fynychwyr sefydlu perthnasoedd gwaith ac i ddysgu arfer gorau oddi wrth ei gilydd.

Yn bresennol roedd cynrychiolwyr o Gyngor ar Bopeth, Banciau Bwyd Taf Elai a Phontypridd, Interlink, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Cymuned Llanharan, Y Pantri Llanharan, Uned Pobl a Gwaith ac Age Cymru – Hope. Roedd pawb yn cytuno bod angen mwy o gydweithio a chyfeirio at wasanaethau ei gilydd, o ystyried maint yr argyfwng y mae pobl sy’n byw yn ein cymunedau yn ei wynebu.

Wrth siarad yn dilyn y digwyddiad dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae pob sefydliad yn gweld sut mae costau cynyddol yn effeithio ar fwy a mwy o bobl, ac mae angen mwy o gymorth i sicrhau bod pobl yn gallu fforddio’r pethau sylfaenol fel bwyd, tanwydd ac ynni.

“Mae tlodi mewn gwaith yn dod yn broblem gynyddol, ac mae angen i bob haen o Lywodraeth gydweithio i sicrhau bod mwy yn cael ei wneud i helpu pobl.

“Mae’r sefydliadau a fynychodd y digwyddiadau i gyd yn gweithio’n galed i gefnogi pobl, ac roedd yn ddefnyddiol iawn dod at ein gilydd i drafod beth sydd angen ei newid a sut gallwn ni i gyd weithio’n agos gyda’n gilydd i ddarparu cefnogaeth.

“Bydd hon yn flaenoriaeth barhaus i fy swyddfa, a byddwn yn annog unrhyw un sy’n dioddef i geisio cyngor a chymorth.”

Gall trigolion Canol De Cymru – sef ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Chaerdydd – gysylltu’n uniongyrchol gyda swyddfa Heledd am ragor o gymorth drwy [email protected] neu 01443 853214.

 

Gallwch ddarllen yr adroddiad o'r digwyddiad trwy glicio ar y ddelwedd isod.


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-07-22 17:12:51 +0100
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-07-22 17:12:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd