Heledd Fychan Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru yn rhybuddio am ddyfodol gwasanaethau deintyddol y GIG

Heddiw, mae Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, wedi codi pryderon am gyflwr gwasanaethau deintyddol y GIG ar draws y rhanbarth wedi i ganlyniadau arolwg y Gymdeithas Ddeintyddol Brydeinig gael eu rhyddhau. Mae'r arolwg yn dangos bod dros 80% o ddeintyddion y stryd fawr yn cael trafferth cyrraedd targedau afrealistig Llywodraeth Cymru i weld y cleifion presennol, a bod dros 60% yn ei chael hi'n anodd ateb y galw i dderbyn cleifion newydd. Mae Heledd Fychan AS yn rhybuddio y gallai'r sefyllfa hon, ynghyd â'r cynnydd yn y galw am wasanaethau yn dilyn y pandemig, arwain at gwymp mewn gwasanaethau deintyddol ar draws y rhanbarth a dim mynediad i ofal deintyddol y GIG i bawb sydd ei angen.

 

Rhybuddiodd Heledd Fychan AS ymhellach y bydd newidiadau i gontractau deintyddol yn golygu y bydd nifer o ddeintyddion yn dewis trosglwyddo eu contractau yn ôl neu leihau’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, gyda 18% o’r deintyddion yn yr arolwg yn nodi eu bod yn ystyried rhoi eu contract GIG yn ôl a mynd yn breifat, a 39% yn dweud eu bod yn debygol o leihau faint o waith y maent yn ei wneud i'r GIG. Bydd hyn yn cael effaith andwyol ar bobl, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed, ac sydd eisoes yn cael trafferth cael mynediad at ofal a thriniaeth ddeintyddol.

Wrth siarad ar ôl codi’r pryderon hyn yn uniongyrchol gyda’r Gweinidog Iechyd, dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae canlyniadau’r arolwg a gynhaliwyd gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yn peri pryder mawr. Mae’n amlwg bod nifer o ddeintyddion yn cael trafferth ymdopi â’r galw am eu gwasanaethau ac mae hyn ond yn mynd i waethygu wrth i fwy o gleifion fod angen triniaeth fwy helaeth yn dilyn y pandemig. Os na wneir dim i fynd i’r afael â’r sefyllfa hon, rydym mewn perygl o golli mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG yn gyfan gwbl, a fyddai’n drychinebus i gynifer o bobl yn ein cymunedau.

"Mae'r Gweinidog Iechyd yn gwrthod cydnabod cyflwr gwasanaethau deintyddol yng Nghanol De Cymru a thu hwnt. Dylai pawb allu cael mynediad at y gofal deintyddol sydd ei angen arnynt drwy'r GIG, ac mae'n bryd i'r Gweinidog gymryd camau brys a gweithio gyda Cymdeithas Ddeintyddol Prydain i ddod o hyd i atebion i’r broblem hon.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-03-14 18:58:13 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd