Newyddion

Heledd Fychan AS yn galw am fwy o gefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd.

Ddydd Mawrth 13 Medi, trafodwyd adolygiad annibynnol yr Athro Elwen Evans KC o adran 19 llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru am lifogydd eithafol yn ystod gaeaf 2020 a 2021 yn y Senedd. 

Wedi'i sicrhau fel rhan o fytundeb cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, Mae’r adolygiad hwn yn gam pwysig i wella’r gwaith o reoli perygl llifogydd, gan gynnwys yr ymateb i achosion o lifogydd a’u canlyniadau, ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn codi pryderon am barc ynni gwynt arfaethedig yn Ne Cymru

Mae Bute Energy am geisio adeiladu Parc Ynni o'r enw Twyn Hywel ar y ffin rhwng Caerffili a Rhondda Cynon Tâf. Y cynnig yw gosod 14 o dyrbinau 200m o uchder ar hyd mynydd Eglwysilan a Llanfabon, uwchben Cilfynydd a lawr i gyfeiriad Senghennydd.

Mae llawer o drigolion wedi cysylltu â mi i fynegi eu pryderon a’u gofidiau am y datblygiadau arfaethedig felly rwyf wedi cyflwyno’r rhain mewn ymateb i gorff Llywodraeth Cymru, Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC) heddiw. Gallwch ddarllen hwn yma. Os hoffech chi ddweud eich dweud am y cynlluniau, fe welwch nhw yma. I ddanfon eich ymateb cysylltwch â:[email protected]

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymateb i'r newyddion diweddaraf am goncrit diffygiol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrch i achub unig feddygfa Feddyg Teulu Clifynydd

Yn ddiweddar, ysgrifennais lythyr at y bwrdd iechyd yn mynegi fy mhryderon ynghylch cau'r unig feddygfa yng Nghilfynydd. Mae'r gangen hon o Feddygfa Dyffryn Taf yn achubiaeth hanfodol i lawer o breswylwyr, yn enwedig yr henoed sy'n dibynnu'n llwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cwrdd â grŵp cymorth cymdeithasol Friends R Us Aberdâr

Yn ddiweddar cefais y cyfle i ymweld a siarad â’r grŵp cymorth cymdeithasol Friends R Us Aberdâr. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd ar ail ddydd Llun pob mis, ac eithrio Ionawr, rhwng 7 a 9pm yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Aberdâr ac mae’n agored i bawb sydd wedi dioddef o salwch iechyd meddwl neu sy’n adnabod unrhyw un sydd wedi, neu wedi bod neu yn ofalwr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol bellach wedi agor ym Moduan, mae llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg a diwylliant, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i sicrhau dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol.

Wrth siarad o’r maes, pwysleisiodd Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg, bwysigrwydd yr ŵyl i Gymru a’r Gymraeg, gan gydnabod yr heriau mae’r sefydliad wedi ei wynebu yn sgil Covid, Brexit a’r argyfwng costau byw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad newydd yn dangos llwybr a allai rymuso democratiaeth Cymru

Nawr yw’r amser i osod mas y camau ar gyfer datganoli darlledu, meddai Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd “camau beiddgar” i ddechrau'r gwaith sydd ei angen i alluogi datganoli pwerau dros ddarlledu, a gweithredu ar argymhelliad allweddol adroddiad a gyhoeddwyd heddiw i sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen cynnyrch mislif dros yr Haf?

Nid yw mislif yn stopio oherwydd ei bod yn gwyliau, ac ni ddylai unrhyw un orfod poeni am fynediad at gynnyrch mislif hanfodol. Mae gan fy swyddfa ym Mhontypridd gynnyrch mislif am ddim ar gael i'r unrhyw un sydd eu hangen. Galwch mewn neu yrru neges breifat atom, a byddwn yn gwneud yn siwr eich bod yn eu derbyn.

Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i  gynhyrchion mislif am ddim dros yr haf yn y lleoliadau canlynol:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl Ifanc yn ymuno â Heledd Fychan AS ar brofiad gwaith

Yr wythnos yma, rwyf i a’r tim wedi cael cwmni dwy o ddisgyblion Ysgol Plas Mawr ar brofiad gwaith gyda ni. Mae Hana a Seren wedi bod yn helpu'r tîm gydag amrywiaeth o tasgau amrywiol ac yn ymuno â mi ar ymweliadau i gwrdd ag etholwyr. Diolch i'r ddwy ohonoch am eich gwaith caled. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r profiad gymaint ag y gwnaethom ni!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Merched y Wawr Pontypridd i'r Senedd

Yn ddiweddar, fe wnaeth Merched y Wawr Pontypridd ymweld â’r Senedd. Roedd yn braf gweld cymaint o wynebau cyfarwydd, a chael cyfle i drafod sut mae’r Senedd yn gweithio yn ogystal â fy ngwaith fel Aelod o’r Senedd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd