Adroddiad Wythnosol 18/6/21

O’r Senedd

Bu'n wythnos brysur arall yn y Senedd, yn mynychu cyfarfodydd gyda thrigolion ac ymdrin â gwaith achos. Rwyf hefyd wedi dod o hyd i swyddfa yng nghanol tref Pontypridd, sy'n gyffrous iawn. Rwyf yn gobeithio y gallaf rannu mwy o newyddion am hyn gyda chi yn fuan iawn!

Materion a godais yn y Senedd:

 

* Priodasau: Cysylltodd rhieni cwpl sydd i fod i briodi ddydd Mawrth nesaf yn ogystal â chwpl o Pentre'r Eglwys, yn gofyn am fy nghefnogaeth i sicrhau mwy o eglurder o ran rheoliadau ar gyfer priodasau dan do. Codais hyn yn uniongyrchol gyda’r Gweinidog Iechyd, ac roeddwn yn falch o weld adolygiad i’r rheolau heddiw. Mae angen mwy o eglurder o hyd, ond mae hwn yn gam cyntaf pwysig i gyplau yn ogystal â'r diwydiant priodas.

 

* Llifogydd: Llwyddais i godi'r broblem llifogydd ddwywaith yr wythnos hon, ac mae'r Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd wedi cynnig cyfarfod â mi i drafod y ffordd orau i ni ddysgu gwersi. Rwyf hefyd yn ceisio sicrhau bod pob cartref a ddioddefodd llifogydd yn derbyn cynnig ar gyfer cael rhwystrau llifogydd, gan nad yw pob un wedi derbyn cynnig o'r fath eto. (Links here: http://www.senedd.tv/cy/12309?startPos=7334&l=cy and here: http://www.senedd.tv/cy/12309?startPos=2695&l=cy)

 

* Addysg Gymraeg: Codais gyda'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg nad oes mynediad cyfartal i addysg cyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc Ynysybwl, Glyncoch, CoedyCwm ac unwaith y bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton yn cau, Cilfynydd . Cytunodd y Gweinidog i gwrdd i drafod pryderon rhieni, a byddaf yn gwahodd ymgyrchwyr i ymuno â'r cyfarfod. (Link here: http://www.senedd.tv/cy/12309?startPos=5442&l=cy)

 

* Tomenni glo: Croesawais yr ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i ddiogelu tomenni glo trwy gyflwyno deddfwriaeth. Roedd yn gyfle i godi pryderon trigolion Ynyshir, lle mae cynlluniau i adeiladu tyrbinau gwynt ar ben hen domen, a fyddai’n creu risg pellach o lifogydd. Byddaf yn mynd a hyn yn bellach ac yn cefnogi ymgyrchwyr lleol. (Link here: http://www.senedd.tv/cy/12316?startPos=9301&l=cy)

 

  • Chwaraeon: Yn ystod dadl ar fuddsoddi mewn chwaraeon, fe wnes gyflwyno'r achos dros fuddsoddi mwy mewn chwaraeon ar lawr gwlad a chreu cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn chwaraeon. Yn anffodus, nid oedd y Llywodraeth yn cytuno â'r gwelliannau a gyflwynais, ond byddaf yn parhau i frwydro dros y buddsoddiad sydd ei angen. (Link here: )http://www.senedd.tv/cy/12309?startPos=9051&l=cy

 

Os oes mater yr hoffech ei godi gyda mi, cysylltwch â [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Francis Whitefoot
    published this page in Newyddion 2021-06-28 10:14:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd