Cyhoeddi Cabinet Cysgodol

Heledd Fychan a Rhys ap OwenHeddiw cyhoeddodd Plaid Cymru ei gabinet cysgodol newydd. Mae gan Aelodau Canol De Cymru Heledd Fychan a Rhys ap Owen bortffolios Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol a Chyfansoddiad a Chyfiawnder. Mae rhestr lawn isod.

Meddai Adam Price:

Mae pennod newydd wedi cychwyn heddiw wrth i mi gyhoeddi llefarwyr allweddol fydd yn rhan o dim Plaid Cymru yn y Senedd.

Rwy’n falch o arwain tîm unedig gyda’r sgiliau, y profiad a’r syniadau ffres sydd eu hangen i ddwyn Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif, yn adeiladol ond yn fforensig.

Mae Cymru bellach yn cychwyn ar gyfnod tyngedfennol o adfer o’r pandemig. Bydd y camau y mae Llywodraeth Lafur Cymru yn eu cymryd nawr yn diffinio dyfodol ein cenedl ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Lle mae tir cyffredin, bydd Plaid Cymru bob amser yn gweithio gydag eraill er budd ein cenedl ond pan fydd diffygion o ran byrder a chyflawni, byddwn yn dal y llywodraeth i gyfrif ac yn mynnu gwell i Gymru.

Dewch i nabod y tim isod - ac ymlaen a ni o blaid Cymru.Adam Price
Arweinydd Plaid Cymru

 

Adam_Price.png

Adam Price
Arweinydd / Leader

 

Adam_Price.png

Sian Gwenllian
Addysg a'r Gymraeg, Plant a Phobl Ifanc
Education and the Welsh Language, Children and Young People

Prif Chwip a Dirprwy Arweinydd
Chief Whip and Deputy Leader

 

Adam_Price.png

Rhun ap Iorwerth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Health and Social Care

Comisynydd Senedd a Dirprwy Arweinydd
Senedd Commissioner and
 Deputy Leader

Adam_Price.png

Sioned Williams
Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb
Social Justice and Equalities

Adam_Price.png

Llyr Huws Gruffydd
Cyllid a Llywodraeth Leol
Finance and Local Government 

Adam_Price.png

Luke Fletcher
Economi
Economy

Adam_Price.png

Delyth Jewell
Newid Hinsawdd, Ynni a Thrafnidiaeth / Climate Change, Energy and Transport

 

Adam_Price.png

Cefin Campbell
Amaethyddiaeth a Materion Gwledig
Agriculture and Rural Affairs

Adam_Price.png

Mabon ap Gwynfor
Tai a Chynllunio
Housing and Planning

Adam_Price.png

Heledd Fychan
Diwylliant, Chwaraeon
a Materion Rhyngwladol
Culture, Sport
and International Affairs

Adam_Price.png

Rhys ab Owen
Cyfansoddiad a Chyfiawnder
 Constitution and Justice

Adam_Price.pngPeredur Owen Griffiths

Cymunedau a Phobl Hyn
Communities and Older Peopl


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Huw Day
    published this page in Newyddion 2021-05-21 10:04:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd