Angen Mwy o Gymorth i Ddioddefwyr Llifogydd

Bore yma (5 Hydref 2021), ymwelodd Heledd Fychan AS dros Ganol De Cymru â rhai o'r cymunedau yr effeithiwyd arnynt dros nos gan lifogydd.

Ar ôl derbyn degau o negeseuon gan bobl oedd wedi dioddef llifogydd neu oedd yn poeni y byddent yn dioddef llifogydd, roedd Heledd allan yn curo drysau ym Mhontypridd, Cilfynydd a Rhydyfelin i weld y difrod gyda'i llygaid ei hun ac i drafod gyda'r preswylwyr a busnesau unrhyw gefnogaeth oedd ei hangen arnynt.

Wrth siarad yn ystod ei hymweliad yn Rhydyfelin, dywedodd Heledd: “O'r rhai yr effeithiwyd arnynt neithiwr, mae'r mwyafrif dal heb dderbyn giât llifogydd a addawyd iddynt yn dilyn llifogydd dinistriol Chwefror 2020.

“Rwyf wedi codi hyn o’r blaen gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd a heddiw codais y mater gydag Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor RhCT, a byddaf yn parhau i ymgyrchu i bob cartref a busnes dderbyn y gefnogaeth y maent ei hangen ac yn ei haeddu.”

Cafodd Heledd gyfle'r prynhawn yma hefyd yn y Senedd i godi hyn yn uniongyrchol gyda’r Prif Weinidog, gan ofyn pa gefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sydd wedi dioddef trawma a thrallod emosiynol o ganlyniad i lifogydd. Roedd ei ymateb yn siomedig, gan ei gwneud yn glir nad oes gwasanaethau arbenigol i gefnogi cymunedau sydd mewn perygl o lifogydd.

Meddai Heledd: “Ni all pobl sydd wedi’u heffeithio gan lifogydd gysgu pan fydd hi’n bwrw glaw yn drwm. Maent ar eu traed drwy’r nos, yn gwylio'r afon, yn gwylio draeniau a chwlferi ac yn ofni y bydd eu cartrefi a'u busnesau yn cael eu difrodi eto.

“Maent wedi dioddef trawma ac mae angen atebion arnyn nhw, yn ogystal â mwy o gefnogaeth.

“Byddaf yn parhau i ymgyrchu dros ymchwiliad annibynnol i lifogydd 2020, fel y gellir dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol a sicrhau buddsoddiad i sicrhau ein bod yn gallu amddiffyn cartrefi a busnesau cyn belled ag y bo modd rhag tywydd eithafol, a fydd ond yn digwydd yn fwy rheolaidd o ganlyniad i'r argyfwng hinsawdd a natur. ”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Heledd Fychan
    published this page in Newyddion 2021-10-05 21:48:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd