Codi mwg i gefnogi Bore Coffi Macmillan

Fel arfer, mae Bore Coffi blynyddol Macmillan yn gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu rhoi i helpu i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser

Mae'r arian sy’n cael ei godi yn helpu i ariannu gwasanaethau Macmillan i sicrhau bod pobl â chanser yn gallu cael y cymorth corfforol, emosiynol ac ariannol sydd ei angen arnynt.

Fel cynifer o elusennau, mae Macmillan wedi gweld gostyngiad enfawr yn ei incwm codi arian o ganlyniad uniongyrchol i effaith barhaus Covid-19.

Mae Bore Coffi blaenllaw'r elusen – sy'n un o ddigwyddiadau codi arian hiraf y DU – yn wynebu gostyngiad syfrdanol o 71% mewn incwm am yr ail flwyddyn yn olynol (£20m).

Mae Macmillan, ochr yn ochr â'n GIG a phartneriaid eraill, yn gweithio'n ddiflino i wneud beth bynnag mae'n ei gymryd i bobl â chanser.  Maen nhw’n gwneud hynny ar adeg pan fo'r amhariad a achoswyd gan Covid-19 yn golygu bod y galw am wasanaethau'r elusen yn uchel, tra bod ei hincwm wedi gostwng.

Rwy'n falch iawn o helpu i gefnogi bore coffi Macmillan, ac i helpu i roi gwybod i bobl bod y digwyddiad codi arian pwysig hwn yn dal i fynd rhagddo.  Byddwn yn annog unrhyw un i gymryd rhan, ac i drefnu neu gyfrannu at fore coffi lleol yn y ffordd sy'n gweddu orau iddyn nhw.

Wnawth Bore Coffi Macmillan disgyn ar 24 Medi eleni ond gellir cynnal digwyddiadau lleol drwy gydol y flwyddyn.

Sut bynnag y byddwch chi’n dewis cynnal eich Bore Coffi Macmillan, gallwch ymweld â https://coffee.macmillan.org.uk am syniadau cynnal, gemau ac ysbrydoliaeth pobi.

Am wybodaeth neu gymorth sy'n ymwneud â chanser, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00 (8am i 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener) neu ewch i www.macmillan.org.uk.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd