Adroddiad Senedd 2/7/21

Newyddion mawr wythnos yma yw fy mod wedi cael yr allweddi ar gyfer fy swyddfa ranbarthol o'r diwedd a dechreuais symud i mewn heddiw (dydd Gwener 2 Gorffennaf). Mae'r swyddfa yw 2 Stryd Fawr, Pontypridd ac rydym yn gobeithio cwblhau'r holl waith arni dros yr haf fel y gallwn agor i'r cyhoedd ym mis Medi, yn dibynnu ar reoliadau Covid wrth gwrs.

Pentre

Materion eraill rwyf wedi bod yn gweithio arnyn nhw yr wythnos hon:

Adroddiad Llifogydd Pentre

Bydd llawer ohonoch wedi gweld bod Cyngor RhCT o'r diwedd wedi cyhoeddi adroddiad Adran 19 ar lifogydd 2020 yn Pentre Dyma'r adroddiad Adran 19 cyntaf o 19 adroddiad i gyd, sy'n ymdrin â gwahanol ardaloedd. Gellir darllen yr adroddiad yma: https: RCT25Pentre–FloodInvestigationReport.pdf (rctcbc.gov.uk)

Er fy mod yn croesawu’r ffaith bod y cyntaf o’r adroddiadau wedi’u cyhoeddi o’r diwedd, rwy’n bryderus gweld y Cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru eisoes yn anghytuno ynghylch y canfyddiadau. Mae hyn unwaith eto wedi atgyfnerthu i mi pam bod angen ymchwiliad annibynnol arnom i lifogydd 2020 fel y gellir edrych ar yr holl adroddiadau gyda'i gilydd. Mae trigolion yn haeddu'r atebion sydd eu hangen arnynt i deimlo'n ddiogel rhag llifogydd yn y dyfodol ac ni ddylent orfod dioddef dau gorff gwahanol sydd â chyfrifoldeb dros reoli llifogydd yn anghytuno'n gyhoeddus yn hytrach na cydweithio.

 

Gwasanaethau Post yn Gelli a Ton Pentre

Yn gynharach yr wythnos hon, cysylltodd y Cynghorydd Larraine Jones â mi ar ôl cael gwybod nad oedd nifer o bobl wedi derbyn post ers dros wythnos. Mae hi wedi derbyn nifer o gwynion am y gwasanaeth post dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gyda pobl yn aros wythnosau am bost pwysig ac yn colli apwyntiadau meddygol gan gynnwys brechlyn Covid oherwydd bod y llythyrau yn hwyr yn eu cyrraedd. Mynegodd Dr lleol bryder ynghylch hyn hefyd. Rwyf wedi ysgrifennu at y Post Brenhinol, yn gofyn iddynt fynd i'r afael â hyn ar frys. Yn ddiddorol, derbyniodd pobl bost am y tro cyntaf yr wythnos hon heddiw, er fy mod yn dal i aros am ymateb swyddogol i'm e-bost. Byddaf yn parhau i weithio gyda Larraine i sicrhau bod hyn yn cael ei ddatrys.

 

Canolfan Iâ Cymru

Mae nifer o bobl wedi cysylltu â mi i ofyn pam bod Canolfan Iâ Cymru yn parhau ar gau er gwaetha'r ffaith bod yr holl rinciau iâ eraill wedi ailagor ledled y DU. Canolfan Iâ Cymru yw'r rinc sglefrio iâ mwyaf modern yn y DU ac mae'n ymddangos yn od y gall sglefrwyr deithio i Loegr i ddefnyddio rinciau eraill sy'n llai modern, ond eto ni allant ddefnyddio'r un yma yng Nghymru. Dywedodd y Gweinidog Iechyd fod y sefyllfa hon yn dal i gael ei hadolygu, a byddaf yn ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant a Chwaraeon i ofyn am ei chefnogaeth i ailagor y ganolfan cyn gynted â phosibl.

 

Gwasanaethau Bws

Mae nifer o bobl yn dal i gysylltu, i gwyno am wasanaethau bysiau lleol. O ystyried maint y broblem, mae fy nhîm wedi creu arolwg a byddwn yn ddiolchgar pe gallech gwblhau a rhannu eich barn gyda mi er mwyn i mi allu parhau i ymgyrchu dros newidiadau a gwelliannau. Gellir gweld yr arolwg yma: Arolwg Gwasanaethau Bysiau - Heledd Fychan CYM

 

Gwaith Arall

  • Rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU, gan ddadlau dros fwy o gefnogaeth i S4C
  • Fe wnes i gyfarfod gyda Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, gan amlinellu sut mae diwylliant a chwaraeon yn rhan annatod o'n hadferiad o Covis. Fe wnaethomi ymrwymo i weithio gyda'n gilydd i sicrhau mynediad cyfartal i bawb i ddiwylliant a chwaraeon.
  • Cyfarfûm â Marie Curie, Hospices UK, Together for Short Lives, Tŷ Hafan a Ty Gobaith i drafod y sector gofal lliniarol a diwedd oes yng Nghymru.
  • Mynychais ddigwyddiad IWA - Reimaginaing Public Service Media in Wales.
  • Cymerais ran yn Hawl i Holi ar Radio Cymru, gan drafod llu o faterion amrywiol. Gallwch wrando yma: BBC Radio Cymru - Hawl i Holi, 01/07/2021
  • Fe wnes i godi gyda'r Llywydd sut y bydd y Senedd yn parhau i ymgysylltu â phobl ifanc, er mwyn sicrhau y gall mwy ohonynt helpu i lunio dyfodol ein gwaith.
  • Gwaith achos - mae fy nhîm yn parhau i gefnogi nifer o bobl ar draws Canol De Cymru ar nifer o wahanol faterion. Mae croeso ichi ddod i gysylltiad - [email protected]

 

 

 

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Heledd Fychan
    published this page in Cylchlythyr 2021-07-02 17:56:31 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd