Heledd Fychan AS yn derbyn cyfrifoldebau ychwanegol fel rhan o ad-drefnu gan Blaid Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud bod ei blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth go iawn" yn 2022 wrth iddo gyflwyno ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd.

Cadarnhaodd Mr Price mai Heledd Fychan AS fyddai llefarydd Plant a Phobl Ifanc, y Gymraeg, Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol, Sioned Williams AS Llefarydd Addysg Ôl-16, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb; a Mabon ap Gwynfor AS y Llefarydd dros Amaethyddiaeth, Materion Gwledig, Tai a Chynllunio.

Dywedodd Heledd Fychan AS: “Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi i’r portffolio newydd hwn. Buddsoddi yn ein plant a’n pobl ifanc yw’r allwedd i greu Cymru fwy cyfartal, lle nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl.

“Mae hyn yn golygu buddsoddi yn ein hysgolion a sicrhau cyfleoedd i bob plentyn a pherson ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon, gan roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bawb.

“Mae’r Gymraeg yn eiddo i ni i gyd, p’un a ydym yn ei siarad ai pheidio, ac fel llefarydd y Gymraeg, byddaf yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar sut y byddant yn cyrraedd eu targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

 

Ychwanegodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

"O'r pandemig, yr argyfwng newid hinsawdd, twf mewn costau byw a Llywodraeth elyniaethus yn San Steffan, mae Cymru'n dechrau 2022 gyda sawl her o'n blaenau. Mae Plaid Cymru yn barod i ymateb i'r heriau hynny yn uniongyrchol ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl Cymru drwy'r Cytundeb Cydweithredu a fydd yn sicrhau cefnogaeth drawsnewidiol i rai o'n cartrefi tlotaf.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-13 10:19:02 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd