Heledd Fychan AS yn ymuno ag ymgyrchwyr yng Nghaerdydd i brotestio yn erbyn argyfwng costau byw

Penwythnos diwethaf ymunodd Heledd Fychan AS ag ymgyrchwyr yng Nghaerdydd i brotestio'r argyfwngcostau byw.

Wrth siarad yn y brotest a drefnwyd gan Gynulliad y Bobl, siaradodd Heledd Fychan AS am effaith yr argyfwngar bobl yng Nghymru: 

"Mae'r cynnydd aruthrol ym mhris bwyd, ynni a thanwydd yn golygu bod unigolion a theuluoedd aoedd eisoes yn ei chael hi'n anodd angen dod o hyd i £1,200 ychwanegol y flwyddyn ar gyfer yr hanfodion hyn. A gyda incwm wedi gostwng mewn nifer o aelwydydd o ganlyniad i'r pandemig, maegormod o bobl yn gorfod dewis rhwng bwyta neu wresogi eu tai – dewis na ddylai neb orfod ei wneud.

"Gwyddom fod cynnydd yng nghostau byw yn effeithio'n anghymesur ar y rhai sydd fwyaf agored iniwed mewn cymdeithas, y rhai hynny sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol megisrhentwyr, y rhai ar incwm isel neu mewn gwaith ansicr, pobl anabl, plant, rhieni sengl, pobl hŷn, pobl sy'n gadael gofal, ac aelwydydd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Bydd costau uwch ond yn gwneudpethau'n waeth.

"Nid problem costau byw yn unig yw hwn mae'n argyfwng cenedlaethol. Mae pobl yn marw, a byddantyn marw oherwydd penderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU nid ydym yn derbynbod tlodi'n anochel, ac nid ydym yn derbyn na ellir gwneud dim i fynd i'r afael â'r argyfwng hwn."

 

Mae mynd i'r afael â'r mater hwn yn flaenoriaeth i Heledd sydd wedi bod yn gweithio gyda Plaid Cymru ynogystal â sefydliadau lleol i nodi ffyrdd ymarferol y gallwn gefnogi'r rhai y mae'r argyfwng yn effeithio mwyaf arnynt.

 Gallwch ddarllen mwy am yr hyn y mae ein swyddfa yn ei wneud i gefnogi pobl leol yma.

Yn y cyfamser, os ydych chi, neu unrhyw un rydych yn adnabod, mewn argyfwng neu angen cyngor ar unrhyw fater, mae croeso i chi gysylltu â'm swyddfa am gymorth drwy anfon e-bost [email protected]neu drwy ffonio 01443 853214.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-03-25 10:06:16 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd