Diolch: Fy 100 diwrnod cyntaf

Mae heddiw yn nodi 100 diwrnod ers i mi gael fy ethol i fod yn Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru.

Wrth edrych yn ôl ar yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'n amhosib cyfleu pa mor falch ydw i o gael y cyfle i’ch cynrychioli.

Yn y cyfnod byr hwn, rwyf wedi mwynhau cwrdd â phawb ac ymgyrchu ar y materion sydd yn bwysig i'n cymunedau lleol.

Yn barod, mae nifer ohonoch wedi rhannu'r pethau yr hoffech i mi ganolbwyntio arnynt yn y Senedd. Dyna pam dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rwyf wedi cyfarfod â chwmnïau bysiau lleol, yn eu gwthio i wneud y gwelliannau sydd angen ar frys i'n gwasanaethau lleol.

Rwy wedi parhau i ymladd am gyfiawnder i ddioddefwyr llifogydd. Yn sicrhau fod eu lleisiau yn cael eu clywed ar lawr y Siambr ac erfyn ar Lywodraeth Cymru i sicrhau atebion ynglŷn a beth ddigwyddodd y llynedd er mwyn i ni atal hyn rhag digwydd eto.

Hefyd, rwyf wedi bod yn cwrdd â grwpiau cymunedol lleol ac yn cynnig fy nghefnogaeth ar ôl clywed am yr heriau maen’t yn ei wynebu megis diffyg cefnogaeth i oroeswyr Strôc, anhawster cael gafael ar ofal canser yn RhCT a’r sialensau mae busnesau lleol yn ei wynebu yn dilyn cyfyngiadau covid.

Yn Mai, cefais fy newis hefyd i fod yn Lefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Diwylliant, a Chysylltiadau Rhyngwladol. Yn ystod yr amser hwn, rwyf wedi bod yn ymgyrchu dros gyfleoedd cyfartal i bawb ledled Cymru gymryd rhan mewn chwaraeon.

Rwyf wedi bod yn cyfarfod â llawer o sefydliadau ac yn ymgyrchu ar faterion fel cyllid teg ar gyfer ein celfyddydau, treftadaeth, a diwylliant; strategaeth ddiwylliannol i Gymru, mwy o gefnogaeth i chwaraeon ar lawr gwlad ac ailagor rhinciau iâ.

Bydd y blynyddoedd nesaf yn hanfodol ar gyfer y cenedlaethau i ddod a gyda thlodi bwyd ar ei uchaf yng Nghymru a'r Argyfwng Hinsawdd wedi cyrraedd pwynt critigol. Byddaf yn defnyddio fy llais yn y Senedd i sefyll drosoch chi a'n planed.

Rwyf hefyd yn falch o rannu bod gen i bellach dîm o bump aelod o staff a byddwn yn agor ein swyddfa ranbarthol yn rhif 2 Highstreet ym Mhontypridd ym mis Medi.

Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu ond os ydych angen cysylltu â mi ynglŷn a unrhyw faterion eraill yn y cyfamser, cysylltwch â fi trwy e-bost: [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-08-16 11:16:01 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd