Argyfwng Costau Byw

Fel y gwyddom ni oll, mae prisiau ynni, tanwydd a bwyd yn cynyddu’n aruthrol. Ynghyd a’r toriad i gredyd cynhwysol a caledi ariannol mae nifer yn ei wynebu yn sgil Covid, mae yna bobl ledled Cymru yn wynebu argyfwng costau byw. Yn anffodus, gwaethygu fydd hyn wrth i brisiau barhau i gynyddu.

Ar yr 17eg o Chwefror, cynhaliais uwch-gynhadledd yn Nhrefforest ar y pwnc hwn gan ddod a sefydliadau sy’n cynnig cymorth i bobl sy’n wynebu sefyllfaoedd argyfyngus ynghyd, megis Cyngor ar Bopeth a banciau bwyd lleol. Fe wnaethom drafod sut y gallem gyd-weithio i sicrhau bod pawb yn derbyn y cymorth sydd ar gael iddynt, a’n bod yn cydweithio i sicrhau bod rhagor o gefnogaeth ar gael.

Dyma fideo byr yn crynhoi'r trafodaethau:

Ar y run diwrnod, cyhoeddodd Plaid Cymru gynllun 5 pwynt i daclo’r argyfwng costau byw yng Nghymru:

  1. Helpu pobl gyda'u biliau ynni - drwy ehangu'r cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i'r Gwanwyn.
  2. Cefnogi plant a phobl ifanc - drwy gyflymu'r broses o gyflwyno prydau ysgol am ddim a chynyddu'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg
  3. Canslo dyled - ôl-ddyledion treth gyngor a dyled prydau ysgol
  4. Cymorth gyda thai - trwy ymestyn y Grant Caledi Tenantiaeth a chapio codiadau rhent tai cymdeithasol a chynyddu'r gronfa taliadau tai yn ôl disgresiwn
  5. Gwrthdroi’r toriad i Gredyd Cynhwysol – a datganoli pwerau dros les

Dengys y cynllun pum pwynt sut y gellir mynd i’r afael â’r argyfwng yn uniongyrchol yma yng Nghymru, i helpu pobl gyda chostau cynyddol, i gapio biliau lle bo’n bosibl, ac i ganiatáu mwy o hyblygrwydd i bobl mewn gwaith trwy gynyddu gofal plant am ddim.

Yn y cyfamser, os ydych chi, neu unrhyw un rydych yn eu hadnabod, yn wynebu argyfwng neu eisiau cyngor ar unrhyw fater, cofiwch bod croeso ichi gysylltu a fy swyddfa am gymorth una’i drwy ebostio [email protected] neu ffonio 01443 853214.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-02-22 10:49:03 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd