Mwy am Heledd

loading
  • Proactive in your area

  • Community focussed

  • Your voice in the Senedd

Heledd ydw i,  Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru sydd yn cynnwys ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Heledd Fychan AS

Rwyf yn byw ym Mhontypridd gyda fy ngŵr ac ein mab. Ond er bod Pontypridd wedi bod yn gartref imi ers bron i ddegawd, yn Ynys Môn y cefais fy magu cyn imi fynd i astudio Hanes a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Drindod yn Nulyn. Yn ystodfy nghyfnod yn yr Iwerddon, cefais fy ethol fel Swyddog Sabothol Addysg Undeb y Coleg ac yna fel swyddog sabathol Undeb Myfyrwyr Iwerddon. Wedi hynny, dychwelais i Gymru a cwblhau fy ngradd meistr mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Bangor.

Bum yn gweithio am gyfnod wedi hynny fel rhan o grŵp Plaid Cymru yn San Steffan cyn dychwelyd unwaith eto i Gymru i weithio i Amgueddfa Cymru. Cyn etholiad 2021, roeddwn yn gweithio fel Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus y sefydliad, gan arwain ar lywodraethiant, strategaeth a chysylltiadau rhyngwladol. Yn ogystal â hyn, cefais fy ethol yn aelod o fwrdd Cymdeithas yr Amgueddfeydd, gan gadeirio eu pwyllgorau Moeseg a Cenhedloedd.

 

Er mai hwn fydd y tro cyntaf y byddaf yn eich cynrychioli yn y Senedd, rwyf wedi bod yn ymgyrchu ar nifer o bynciau sydd yn bwysig i'n cymunedau ers nifer o flynyddoedd. Yn 2017, cefais fy ethol i gynrychioli Pontypridd ar Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn ogystal a Cyngor Tref Pontypridd. Ers fy ethol, rwyf wedi arwain a chefnogi nifer o ymgyrchoedd lleol amlwg, megis galw am ymchwiliad annibynnol i lifogydd dinistriol 2020, achub yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, a gwrthwynebu newidiadau i ysgolion yn ardal Pontypridd.

Fy mlaenoriaethau ar gyfer y tymor Senedd hwn yw, yn gyntaf, cefnogi cymunedau ledled y rhanbarth i adfer o effaith COVID-19. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal ag addysg, a chefnogi busnesau a gweithwyr llawrydd sydd wedi colli incwm o ganlyniad i gyfyngiadau.

Yn ail, rhaid inni weithredu i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Mae gennym ddeng mlynedd i achub ein planed, ac mae angen Llywodraeth arnom a fydd yn blaenoriaethu gweithredu brys yn hytrach na gwneud addewidion gwag.

Yna yn drydydd, mynd i'r afael a thlodi plant, a sicrhau cyfle teg i bob plentyn yng Nghymru. Mae’n frawychus bod mwy a mwy o deuluoedd o fewn ein rhanbarth yn ddibynol ar fanciau bwyd, a heb fynediad at nwyddau cyfangwbl allweddol megis bwyd.  

Rwyf hefyd ers yr etholiad yn lefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Yn ogystal â'm dyletswyddau yn y Siambr, byddaf hefyd yn eistedd ar y pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, Cymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ogystal â'r pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Gallwch glywed mwy am fy ngwaith yn y Senedd drwy glicio yma

Mae fy swyddfa ranbarthol ym Mhontypridd. Rwyf yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd, lle rwyf yn cynnig help a chyngor i bobl sydd angen cefnogaeth, yn y swyddfa a ledled y rhanbarth. Os bydd angen i chi gysylltu â mi neu fy nhîm cyn hynny gallwch gysylltu trwy anfon e-bost ataf-  [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Day
    published this page 2021-05-19 11:09:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd