Cynllun lliniaru llifogydd Pentre

Dw i wedi ymgyrchu’n frwd i sicrhau cefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd ers cael fy ethol yn Aelod o’r Senedd. Mae’r pwysau gwleidyddol gen i a grŵp Plaid Cymru yn y Senedd wedi llwyddo i ennill llawer o gonsesiynau a mwy o gefnogaeth ariannol i gynlluniau llifogydd ledled Cymru.

Fel y gwyddoch efallai, cynhaliodd tîm llifogydd RhCT, ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru, ddigwyddiad deuddydd yng Nghanolfan Pentre yr wythnos diwethaf i drafod y gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma, ac i edrych ar yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Mae Pentre wedi’i enwi fel yr ardal sydd fwyaf mewn perygl o lifogydd dŵr o’r tir yng Nghymru, ac mae’r cynllun sydd wedi’i argymell gan y tîm draenio yn gobeithio lliniaru unrhyw lifogydd yn y dyfodol. Dw i am wneud yn siŵr bod unrhyw gynllun yn ystyried y gallai digwyddiadau yn y dyfodol fod yn waeth o bosibl na Storm Dennis, a achosodd gymaint o ddinistr ym Mhentre.

Mynychodd aelod o fy nhîm y digwyddiad yr wythnos diwethaf a chael trafodaeth hir gyda swyddogion o RhCT a CNC. Y cynllun, ynghyd ag uwchraddio pellach i'r system bresennol, yw creu system newydd a fyddai'n gweld uchraddio a dad-gyfeirio cwlfert presennol, ac yna creu  cwlfert newydd a gosod pibell storom newydd a fyddai'n rhedeg o ochr y mynydd i lawr drwy'r pentref ac i'r afon. Rwy’n croesawu’r datblygiad arfaethedig hwn yn fawr, ond yn ailadrodd eto fod angen iddo fod yn addas ar gyfer digwyddiadau llifogydd yn y dyfodol. Allwn ni ddim llaesu dwylo ar hwn nawr.

Byddai'r cynllun yn cymryd o leiaf dwy flynedd i'w gwblhau, ond gallai gymryd mwy o amser. Byddai'r flwyddyn gyntaf o waith yn golygu bod angen symud yr holl gyfleustodau sydd ar hyn o bryd o dan y ddaear ar hyd llwybr dewisol y bibell newydd i un ochr, ac yna yn yr ail flwyddyn byddai'r ffos yn cael ei chloddio i osod y bibell newydd. Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol iawn a fydd yn gofyn i'r holl gyfleustodau a'r Cyngor weithio mewn cytgord er lles y gymuned.

Os na lwyddoch i gyrraedd un o’r sesiynau yr wythnos diwethaf, mae gennych amser o hyd i edrych ar y cynllun ar-lein, ac mae gennych hyd at yr 17eg o’r mis i ymateb i gynlluniau RhCT.

Cliciwch YMA i weld yr ymgynghoriad a'r holl gynlluniau posibl. 

Os ydych yn poeni am unrhyw un o fanylion y cynllun, mae croeso i chi gysylltu â'm swyddfa i drafod pethau.

Mae CNC yn bwriadu ailblannu ardaloedd yr oeddent wedi’u clirio â choed brodorol, gan greu ardal goetir. Bydd llawer o fanteision i hyn, ond cyn belled ag y mae llifogydd yn y cwestiwn bydd yn caniatáu i'r coed gymryd llawer o'r dŵr o ochr y mynydd.

Nid oes un ohonom am weld y golygfeydd a welsom yn 2020 yn cael eu hailadrodd, a dw i’n mawr obeithio y bydd y gwaith hwn yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn y dyfodol.

pentre2.PNG


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-07-10 13:15:37 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd