Edrych Nôl ar yr Wythnos 5ed Chwefror

Dyma grynodeb o fy ngwaith yn y Senedd ac ar draws y rhanbarth dros yr wythnos ddiwethaf:

Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn y Senedd:

  • Gofynnais am ddatganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch ymateb sefydliadau o fewn ei phortffolio i'r toriadau yng Nghyllideb Llywodraeth Cymru. Mae llawer o sefydliadau eisoes wedi cychwyn cynlluniau diswyddo gwirfoddol, ac mae disgwyl bydd diswyddiadau gorfodol. Yn barod, mae rhai sefydliadau, fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi newid y telerau a'r amodau ar gyfer diswyddiadau gwirfoddol a gorfodol heb bron dim ymgynghori. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio fwyaf ar bobl ifanc ac unigolion sydd wedi cymryd seibiant gyrfa, yn enwedig menywod sydd wedi cael teuluoedd.

 

  • Ymatebais i'r Datganiad Addysg ar Gymwysterau Galwedigaethol, gan bwysleisio'r angen am strategaeth a pholisïau cynhwysfawr ar gyfer addysg ôl-16, nid addysg galwedigaethol mewn seilo. Fe wnes i godi pryderon am benderfyniad Llywodraeth Cymru i dorri bron i 25% o'r gyllideb prentisiaethau. Darllenwch fy ymateb llawn yma.

 

  • Ymatebais i Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-2025, gan fynegi pryderon am y toriadau i'r gyllideb addysg a gostyngiadau sylweddol mewn cyllid diwylliant a chelfyddydau. Gallwch ddarllen fy nghyfraniad llawn yma.

 

  • Cymerais ran yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol newydd ar Brentisiaethau yn y Senedd fel rhan o Wythnos Prentisiaethau Cymru 2024, lle cafwyd trafodaethau adeiladol am effaith gostyngiadau yn y gyllideb a'r angen am well cefnogaeth ariannol i brentisiaid.

 

  • Roeddwn i yn y balot Cwestiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan obeithio gofyn pa gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i'r sector gofal plant i godi cyflogau staff yn unol â'r isafswm cyflog newydd. Yn anffodus, daeth amser i ben cyn y gellid ateb fy nghwestiwn yn y siambr. Fodd bynnag, rwyf wedi derbyn ymateb ysgrifenedig y gallwch ei ddarllen yma.

 

  • Codi cwestiwn amserol am effaith cynyddu capiau ffioedd dysgu a thorri grantiau cymorth ôl-raddedig ar nifer y myfyrwyr sy'n debygol o wneud cais i astudio ym Mhrifysgolion Cymru. Gallwch ddarllen fy nghwestiwn a'r ateb yma.

 

  • Siaradais yn nadl Plaid Cymru ar y GIG, ble wnaethom annog Llywodraeth Cymru i ddatgan argyfwng iechyd. Tynnais sylw i’r heriau a wynebir gan gleifion wrth gael gafael ar feddyginiaeth ac apwyntiadau yn fy rhanbarth. Darllenwch fy nghyfraniad llawn yma.

 

Trwy gydol yr wythnos, cefais gyfle i gwrdd â gwahanol sefydliadau a grwpiau yn y Senedd i drafod ymgyrchoedd a materion polisi amrywiol. Roedd hyn yn cynnwys cwrdd gyda sefydliadau fel Cancer Research UK, Colegau Cymru, Cats Protection (i drafod microsglodynnu gorfodol i gathod), a grwpiau hawliau anifeiliaid sydd yn ymgyrchu i roi terfyn ar rasio milgwn yng Nghymru. Roedd hefyd yn wych cael croesawu Cyngor Ysgol a Chyngor Eco Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn i'r Senedd.

 

Drwy gydol yr wythnos, cyfarfûm â nifer o etholwyr yn ymwneud â gwaith achos, sydd wrth gwrs yn gyfrinachol ei natur ond sy’n rhan allweddol o fy swydd, ac sy’n helpu i lunio fy ngwaith ac ymgyrchu. Cefais hefyd noson ddifyr dros ben gyda Cylch Cinio Merched Caerdydd yn trafod fy ngwaith yn y Senedd, a pam bod angen mwy o ferched mewn gwleidyddiad.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-02-19 11:42:57 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd