Edrych nôl ar yr Wythnos

Dyma grynodeb o fy wythnos yn y Senedd ac ar draws y rhanbarth yr wythnos hon.

 

Ddydd Llun, fe wnes i ddal i fyny â gohebiaeth, cwrdd â’r tîm i gynllunio ein gwaith, paratoi ar gyfer yr wythnos i ddod yn y Senedd a chwrdd â Hugh Russell, Prif Weithredwr Plant yng Nghymru.

 

 Roedd dydd Mawrth a dydd Mercher yn ddiwrnodau prysur yn y Senedd, ac yn cynnwys:

 

Gofyn cwestiwn i’r Prif Weinidog am gymorth i unigolion sy’n wynebu digartrefedd yng Nghanol De Cymru. Codais fy mhryderon am unigolion bregus yn cael eu cartrefu yn hen adeilad Toys R US ym Mae Caerdydd fel llety dros dro.

 

 Gofynnais hefyd am ddatganiad yn dilyn darn ymchwiliol a gyhoeddwyd gan The Sunday Times ynghylch arian ar gyfer sicrhau lle mewn prifysgolion. Datgelwyd bod Prifysgol Caerdydd, ymhlith eraill, yn recriwtio myfyrwyr tramor gyda graddau llawer is na’r hyn y byddem yn ei ddisgwyl gan fyfyrwyr o Gymru. Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr lleol yn colli allan ar gyrsiau hanfodol sy’n cyfrannu at economi Cymru.

 

 

 Cymerais ran mewn dadl gan y llywodraeth ar Adroddiad Comisiynydd y Gymraeg, lle gwrthododd Llywodraeth Llafur Cymru gynnig Plaid Cymru i gyflwyno safonau iaith Gymraeg statudol yn y sector bancio. Dylai’r Gymraeg fod yn hygyrch i bawb, yn enwedig pan ddaw’n fater o gyrchu gwasanaethau hanfodol fel bancio.

 

 Ymatebais i egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) a’r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) sy’n nodi egwyddorion cyffredinol y Bil sy’n edrych ar ddiwygio’r Senedd. Cefais fy nghyfweld hefyd ar gyfer Radio Wales a Radio Cymru ar y mater.

 

 

Siaradais yn y ddadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Y tu ôl i'r llenni: Gweithlu'r diwydiannau creadigol.' Roedd yn drafodaeth dreiddgar am yr heriau a’r cyfleoedd yn y diwydiannau creadigol.

 

Siaradais hefyd yn y ddadl ac ymunais gyda aelodau i alw ar Lywodraeth y DU i gynnwys gemau rygbi chwe gwlad Cymru yn y categori am ddim i’r awyr at ddibenion darlledu.

 

Ddydd Mawrth a dydd Mercher, cyfarfûm hefyd â sawl sefydliad yn y Senedd i drafod amrywiol ymgyrchoedd a materion polisi. Mynychais ddiweddariad defnyddiol gan y Sefydliad Bevan am yr anfanteision yn y system gofal plant bresennol, a hefyd darlith ysbrydoledig gan Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, am ddyfodol Cymru fel gwlad annibynnol. Cyfarfûm hefyd â Cyfoeth Naturiol Cymru, NSPCC, a chael fy ail-ethol yn Is-Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y PCS, a siarad yn nigwyddiad Equal Power Equal Voice.

 

 

Yn fy rôl fel llefarydd Plaid Cymru dros blant a phobl ifanc, rwy’n eistedd ar bwyllgor craffu perthnasol y Senedd, a dydd Iau, clywsom dystiolaeth am y Bil Addysg Breswyl yn yr Awyr Agored. Nod y bil hwn yw darparu wythnos o addysg awyr agored breswyl i bob plentyn yng Nghymru yn ystod eu bywyd ysgol. Buom hefyd yn trafod materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, ac effaith y gyllideb ddrafft ar blant a phobl ifanc.

 

 Ddydd Gwener, cyfarfûm ag Age Cymru i drafod hygyrchedd trafnidiaeth gyhoeddus i bobl hŷn. Mae cael mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus wedi dod yn fwyfwy heriol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae toriadau i wasanaethau bysiau wedi cael effaith negyddol ar allu pobl hŷn i gael mynediad at wasanaethau hanfodol fel gofal iechyd a chymorth cymunedol. Mae hyn hefyd yn cyfrannu at arwahanrwydd ac unigrwydd. Mae'n hollbwysig ein bod yn mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio arnynt. Cyfarfûm hefyd â Maria a Sheena i drafod yr angen am ganolfan achub neu loches cathod yn y Rhondda.

 

 Drwy gydol yr wythnos, cyfarfûm â nifer o etholwyr yn ymwneud â gwaith achos, sydd wrth gwrs yn gyfrinachol ei natur ond sy’n rhan allweddol o fy swydd, ac sy’n helpu i lunio fy ngwaith ac ymgyrchu.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-02-03 10:35:03 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd