Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mynediad i gynnyrch mislif am ddim yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith

Bydd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, heddiw yn arwain dadl yn y Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i sicrhau bod pawb sydd angen cynnyrch mislif am ddim yn gallu cael gafael arnynt, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru.

Ym mis Awst, daeth y Ddeddf Cynhyrchion Mislif (Darpariaeth Rhad ac Am Ddim) i rym yn yr Alban gan ei gwneud y wlad gyntaf yn y byd i sicrhau bod cynhyrchion mislif ar gael am ddim. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gynhyrchion mislif fod ar gael am ddim mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion ledled yr Alban.

Mae Tlodi Mislif – yr anallu i allu fforddio cynhyrchion mislif – wedi effeithio ar o leiaf 15% o ferched Cymru rhwng 14 a 21 oed ar ryw adeg yn ôl Plan UK yn 2021. Gyda’r argyfwng costau byw yn effeithio’n gynyddol ar bobl ledled Cymru, mae tystiolaeth gan fanciau bwyd a sefydliadau eraill yn awgrymu bod y broblem yn gwaethygu.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu nifer o fentrau dros y blynyddoedd diwethaf, a hefyd wedi datblygu Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Urddas Mislif, nid yw hon yn weledigaeth na hawl sydd wedi’u hymgorffori yn y gyfraith. Mae Ms Fychan yn credu bod deddf o'r fath yn hanfodol i normaleiddio mislif a sicrhau urddas mislif i bawb yng Nghymru.

Wrth siarad cyn y ddadl, dywedodd Ms Fychan: “Mae mislif yn weithred gorfforol hollol normal, ac nid yw’n iawn bod rhai pobl yng Nghymru yn dal i gael eu hamddifadu o’u hurddas oherwydd na allant fforddio’r cynhyrchion hanfodol hyn.

“Er bod gwelliannau wedi’u gwneud i sicrhau bod cynhyrchion mislif rhad ac am ddim ar gael yn ehangach yng Nghymru, mae gormod o rwystrau o hyd gyda nifer sydd eu hangen dal i fethu cael gafael arnynt. Drwy ymgorffori’r hawl hyn yn y gyfraith, a’i wneud yn ofyniad cyfreithiol, byddem yn gwneud yn siŵr bod pawb sydd eu hangen yn gallu cael gafael ar gynhyrchion mislif am ddim. Os ydym o ddifrif ynglŷn â chydraddoldeb, yna mae hwn yn gam angenrheidiol a byddwn yn annog Llywodraeth Cymru i ddilyn esiampl yr Alban fel mater o frys.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-11-09 12:11:28 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd