HELEDD FYCHAN AS YN GALW AM FYNEDIAD CYFARTAL I ADDYSG I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi gweld cynnydd yn nifer yr etholwyr sy’n dweud wrthi eu bod yn brwydro i sicrhau addysg addas i’w plant sydd gyda anghenion dysgu ychwanegol. Arweiniodd hyn at Heledd i gynnal arolwg ac yna cynhyrchu adroddiad oedd yn cynnwys y profiadau torcalonnus a dewr a rannwyd gyda hi. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn gwneud yr argymhellion a ganlyn: 

 

  1. Lleihau rhestrau aros ar gyfer apwyntiadau niwrolegol diagnostig drwy sefydlu canolfannau diagnostig plant i sicrhau bod plant ag oedi wrth ddatblygu a allai fod gyda anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu adnabod cyn gynted â phosibl. 
  2. Gweithredu cymarebau staffio addas mewn ysgolion 
  3. Sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol a/neu anableddau corfforol yn gallu cael mynediad i'r run clybiau ysgol allgyrsiol, clybiau gwyliau a theithiau ysgol â’u cyfoedion 
  4. Rhoi adolygiad a chynllun gweithredu ar waith i wella recriwtio a chadw staff addysgu a staff cymorth cymwys mewn ysgolion. 
  5. Sicrhau bod yr holl staff mewn ysgolion ac yn yr Awdurdod Lleol sydd â chyswllt â phlant a phobl ifanc yn cael eu hyfforddi i ddeall egwyddorion cydraddoldeb a deall sut i gefnogi plant sy’n niwro-ddargyfeiriol 
  6. Sefydlu unedau Cymraeg ar gyfer plant niwro-ddargyfeiriol nad ydynt yn ffynnu mewn ystafell ddosbarth prif ffrwd. 

  

 Dywedodd Heledd Fychan AS: 

  

 “Er gwaethaf newidiadau diweddar i addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol, mae’n amlwg bod angen mwy o gymorth. 

“Mae’r adroddiad hwn wedi’i rannu â Phwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd ac yn seiliedig ar yr hyn yr wyf wedi’i glywed, rwy’n llwyr gefnogi’r galwadau sy’n cael eu gwneud gan rieni, gofalwyr a phlant a phobl ifanc i welliannau brys gael eu gwneud. 

“Roedd y straeon a rannwyd gyda mi yn dorcalonnus ac yn ofidus. Rydym yn gwneud cam â gormod o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. l hyn ddim parhau.” 

 

I ddarllen yr adroddiad llawn ewch at:ALN Heledd Fychan CYM - Heledd Fychan CYM 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-05-07 10:54:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd